Influence of the kind of use of low peatland on the content of biogens and other components in the ground waters and in the waters from drenaige ditch on the Supraśl Dolna object
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 245-253
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In paper there was investigated the content of biogens and other components in waters come from three different used past-boog meadows on the low peatlands. There was studied the lewels of ground waters in these sites at the time of vegetation season. In the research took onto account three kinds of use of meadow and there was investigated their influence on the chemical composition of waters. There was indicated that the kind of use of meadows influences on the content of biogens and at the particulary on the content of nitrogen in the ground waters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu użytkowania torfowiska niskiego na zawartość biogenów i innych składników w wodach gruntowych i w wodach z rowów melioracyjnych na obiekcie Supraśl Dolna
rów melioracyjny, łąka, woda gruntowa, biogeny, gleba torfowo-murszowa
W pracy zbadano zawartość biogenów oraz innych składników w wodach pochodzących z trzech różnie użytkowanych łąk pobagiennych na torfowisku niskim. Zbadano poziomy wód gruntowych w tych siedliskach w okresie wegetacyjnym. W badaniach uwzględniono trzy sposoby użytkowania łąk i zbadano ich wpływ na chemizm wód gruntowych i wód w rowach melioracyjnych. Intensywny sposób użytkowania łąk ograniczał przenikanie związków azotu i węgla organicznego do wód gruntowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top