Effect of phosphate at different concentration on release of humic acids from mucks
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Science, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 181–190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted on five muck samples. Humic acids (HA) were extracted from mucks by the Schnitzer method. Calcium forms of extracted humic substances were treated with Na2HPO4 solutions at increasing concentrations. Concentrations of released HA were determined at 470 nm. At low, initial, phosphate concentration additional coagulation of HA from solution was observed. Generally, the amount of released organic matter was found to increase with the state of secondary transformation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Peptyzacja kwasów huminowych pochodzących z murszy przy różnych stężeniach jonów fosforanowych
mursze, fosforany, peptyzacja, kwasy huminowe, stopień wtórnych przeobrażeń
Materiałem do badań stanowiło pięć murszy o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń. Celem pracy było zbadanie wpływu stężenia anionu jednowodorofosforanowego na peptyzację kwasów huminowych, wyekstrahowanych metodą Schnitzera z murszy wstępnie przeprowadzonych w formy wapniowe. Ilości kwasów huminowych w fazie ciekłej określano mierząc absorbancję przy długości fali 470 nm. Dla wszystkich badanych gleb podczas dodawania anionów jednowodorofosforanowych o rosnących stężeniach wyróżniono na krzywych uwalniania kwasów huminowych (HA) dwa obszary o różnych mechanizmach oddziaływania jonów fosforanowych z humianami wapnia. W zakresie małych stężeń jonów jednowodorofosforanowych zaobserwowano dodatkową koagulację kwasów huminowych z fazy ciekłej. Wraz ze wzrostem stopnia wtórnych przeobrażeń zwiększeniu uległa ilość uwolnionych HA z badanych utworów murszowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125