Morphometric evaluation of transformation of soil structure from coherent into aggregate one
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Life Sciences, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 595-606
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For the study a cultivated Haplic Luvisol (typical soil lessivé) derived form loess was chosen. Undisturbed samples were taken from the layer of 0-8 cm in the vertical plane into metal boxes measuring 8×9×4 cm. The samples were used to prepare opaque polished blocks. The opaque blocks were arranged in the sequence from the soil of coherent and porous structure to the soil of relatively homogenous aggregate-fragment structure, creating an array illustrating a hypothetic formation of an aggregate structure. On the basis of the processed photographs of opaque block faces the computer-aided image analysis was performed. There were estimated: areas Ai, number N and perimeters Li of pore cross-sections; macroporosity AA; relative length of perimeters of pore cross-sections LA; relative number of pore cross-sections NA; average area of pore cross-sections AN. Using the values of AA and LA, the mean intercept length across pores and solid – λP and λS – were calculated. The most distinctive changes of the values of measured parameters, accompanying the changes of soil structure, were detected for AA, LA and λS. The most visible differences were detected in particular between the values of AA and LA for the three types of soil structure: I. structure of discrete pores, continuous solid phase and without aggregates; II. structure with pores of different character/genesis that traverse the soil material building less or more regular pattern, without aggregates; III. structure with pores that build well developed network, so aggregates – fragments – are formed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Morfometryczna ocena przemian struktury gleby ze zwartej w agregatową
gleba płowa, struktura, analiza obrazu, morfometria
Badaniom poddano uprawną glebę płową typową wytworzoną z lessu. Próbki glebowe o nienaruszonej strukturze pobrano w płaszczyźnie pionowej z warstwy 0–8 cm. Posłużyły one do wykonania utrwalonych żywicą zgładów glebowych. Zgłady zestawiono w sekwencji od gleby o strukturze zwartej i porowatej do gleby o dość jednorodnej strukturze agregatowej (okruchowej), tworząc ciąg obrazujący hipotetyczne tworzenie się struktury agregatowej. Na bazie przetworzonych zdjęć zgładów wykonano komputerową analizę obrazu. Wyznaczono i obliczono: pola Ai, liczebność N i obwody Li przekrojów porów; makroporowatość AA; długość względną obwodów przekrojów porów LA; liczność względną przekrojów porów NA; średnie pole przekrojów porów AN. Na podstawie wartości AA i LA wyznaczono λP i λS – drogę swobodną przez obszar przekrojów porów i elementów strukturalnych fazy stałej, odpowiednio. Wartości AA, LA oraz λS zmieniały się, wraz ze zmianą struktury gleby, w najbardziej charakterystyczny sposób. Szczególnie wyraźne różnice odnotowano między wartościami AA i LA dla trzech typów struktury gleby: I. struktury o porach oddzielonych od siebie, ciągłej fazie stałej i braku agregatów; II. struktury o porach o różnym charakterze, przecinających fazę stałą i tworzących mniej lub bardziej regularny sys-tem, bez agregatów; III. struktury o porach tworzących rozbudowaną sieć, w której znajdują się agregaty typu okruchów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top