Electrokinetic potential of sediments of artificial water reservoir – Zalew Zemborzycki
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 607-612
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The value of electrokinetic potential of colloids provides information about their predisposition to coagulation and sedimentation. Investigations were conducted on samples of bottom sediments coming from Zalew Zemborzycki reservoir near Lublin. Electrokinetic potential was measured by laser method (LDV) in NaCl solution (0.01 M) with different pH. It was noted that the initial moisture of material and place of origin of the sample affected the value of zeta potential for the given pH.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego – Zalewu Zemborzyckiego
potencjał elektrokinetyczny (potencjał zeta), metoda LDV (Laser Doppler Velocimetry), osady
Wartość potencjału elektrokinetycznego cząstek koloidalnych dostarcza informacji m.in. o ich skłonności do koagulacji i sedymentacji. Badaniom poddano próbki osadów dennych pochodzące z Zalewu Zemborzyckiego koło Lublina. Potencjał elektrokinetyczny wyznaczano metodą laserową (LDV) w roztworze 0,01 molowego NaCl przy różnym pH. Odnotowano niewielkie różnice wartości potencjału zeta przy danym pH związane z miejscem pobrania próbki jak również wstępną wilgotnością materiału przygotowywanego do badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top