Relationship between cocksfoot grass yields and meteorological conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Agrometeorology, University of Life Sciences, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 581-594
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on the results collected from a field experiment, in which the influence of mineral fertilization on yields and quality of cocksfoot grass were assessed, yielding of this plant was evaluated in reference to meteorological conditions. Mean values over the last decade of the following meteorological conditions were taken into account: air temperature: maximum and mini-mum, average daily temperature measured at 5 and 200 cm, relative air humidity, cloud cover, precipitation, evaporation, soil temperature at 2, 5, 10 and 20 cm depth. Correlation coefficients between fresh and dry matter yield, and the percentage content of dry matter in cocksfoot grass and above mentioned meteorological conditions were calculated. Multiple regression equations as well as coefficients of multiple correlation and determination were estimated. It was found that the yields of fresh and dry matter of the cocksfoot grass, as well as the percentage content of dry matter in plant depended substantially, according to the presented work, on some meteorological conditions. These elements shaped the yield of fresh matter in less than 30%, dry matter in about 5% and per-centage content of dry matter in plant in around 39%. Suggested multiple regression equations enable the calculation of crop and content of dry mass in plant depending on some meteorological conditions. These estimations will be credible if the value of independent variables will be as close as possible to those in the experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie kupkówki pospolitej w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych
Plon, kupkówka pospolita, elementy meteorologiczne, zależności
Na podstawie wyników zebranych ze ścisłego doświadczenia polowego, w którym badano wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i jakość kupkówki pospolitej, oceniano plonowanie tej rośliny w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych. W wykonanych obliczeniach statystycznych uwzględniono wartości średnie dekadowe następujących elementów meteorologicznych: temperatura powietrza: maksymalna, minimalna, średnia dobowa mierzona na wysokości 5 i 200 cm, wilgotność względna powietrza, zachmurzenie, suma opadu atmosferycznego, suma parowania, temperatura gleby mierzona na głębokości 2, 5, 10, 20 cm. Obliczono współczynniki korelacji pomiędzy plonem zielonej i suchej masy oraz zawartością pro-centową suchej masy w kupkówce a wyżej wymienionymi elementami meteorologicznymi; obli-czono również równania regresji wielokrotnej oraz współczynniki korelacji wielokrotnej i determi-nacji. Stwierdzono, że: plon zielonej i suchej masy kupkówki pospolitej, a także procentowa zawar-tość suchej masy w roślinie zależała istotnie od niektórych elementów meteorologicznych. Elemen-ty te kształtowały plon świeżej masy w niespełna 30%, suchej masy w około 15% i procentową zawartość suchej masy w roślinie w około 39%. Zaproponowane równania regresji wielokrotnej umożliwiają wyliczenie plonowania oraz zawartości suchej masy w roślinie w zależności od prze-biegu niektórych elementów meteorologicznych; obliczenia te będą wówczas wiarygodne, jeżeli wartość zmiennych niezależnych będzie jak najbardziej zbliżona do wartości występujących w omawianym eksperymencie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top