Seasonal changes of the algal primary production and the chlorophyll-a concentrations of the mesotrophic Piaseczno lake's pelagial and coastal zone in 2001-2002
 
More details
Hide details
1
Department of General Ecology, University of Agriculture Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 521-527
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The intermediate indicators of the eutrophic processes intensification in the lake reservoirs are the values of the phytoplankton productivity defined as the global primary production as well as the chlorophyll-a concentration. It was the theoretical foundation, where according to the Talling formula the assimilation numbers were calculated and its suitable ranges marked the degree of fertilizing processes intensification. The main purpose of this paper is to determine the seasonal changes in the productivity of planctic algal community in the pelagic and coastal zones of the mesotrophic Lake Piaseczno (Łęczna�Włodawa Lakeland, East Poland). The examinations were carried out in spring, summer and autumn 2001-2002, in the pelagial zone, as well as in the nearshore zones of lakebasin bordering on the parts of catchment area used in different ways: recreation and extensive agriculture, and degraded blanket peat bog. The primary production of phytoplankton was measured using the oxygen method with "light" and "dark" bottles, while the concentrations of chlorophyll-a were analysed with the method according to Nush. The compared research results as well as the assimilation numbers testify about intensifying eutrophic processes mainly in summer and autumn seasons in 2001 and 2002.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sezonowe zmiany produkcji pierwotnej i koncentracji chlorofilu-a glonów śródjezierza i strefy przybrzeżnej mezotroficznego jeziora Piaseczno w latach 2001-2002
jezioro, glony, produkcja pierwotna, chlorofil-a, eutrofizacja
Pośrednimi wskaźnikami intensyfikacji procesów eutrofizacyjnych w zbiornikach jeziornych są wartości produktywności fitoplanktonu, określane na podstawie globalnej produkcji pierwotnej oraz stężenia chlorofilu-a. Na ich podstawie według wzoru Tallinga można wyliczyć wartości liczby asymilacyjnej, której odpowiednie zakresy wyznaczają stopnie intensywności procesów użyźniania. Celem niniejszej pracy było zbadanie sezonowych zmian produktywności zbiorowisk glonów w strefie przybrzeżnej i pelagicznej mezotroficznego jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Badania przeprowadzono w sezonach badawczych wiosna, lato i jesień w latach 2001-2002, w sektorach: rekreacyjno-polnym (płd.-wsch. część jeziora przylegająca do terenu wykorzystywanego wypoczynkowo i w mniejszym stopniu rolniczo); torfowiskowym (płn.-zach. część jeziora przylegająca do zdegradowanego torfowiska przejściowego) i w pelagialu. Pomiarów produkcji pierwotnej dokonano metodą "jasnych" i "ciemnych" butelek, natomiast wyniki wartości koncentracji chlorofilu-a uzyskano przy użyciu metody Nuscha. Zestawione wyniki badań i wyliczone wartości liczby asymilacyjnej w latach 2001-2002, świadczą o nasilających się procesach eutrofizacji, głównie w sezonach letnim i jesiennym, w obu badanych latach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top