RESEARCH PAPER
Zonality in the occurrence of zoopleuston in the shallow littoral zone of the Piaseczno Lake (Lublin Polesie Region)
 
More details
Hide details
1
Departament of Hydrobiology and Ichtiobiology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 249-254
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations on the qualitative and quantitative structure of zoopleuslon were curried out in four zones of the mesotrophic the Piaseczno Lake. Eighteen taxa were found in the lake, 11 of them belonged to Heleroptera. The number of species in each zone was varied. The largest density occurred in spring in the water/land site among submerged macrophytes. It was then decreasing in the direction of reed bed. The highest density of pleuston (512 ind. m–2) was found among submerged macrophytes in autumn. A dominant plant was Collembola. It accounted over 80% of all pleuston. Among Heleroptera the most numerous were: Sigara falleni, Mesovelia furcata, Plea minutissima, Gerris argentatus. It was discovered, that during vanish away from shore, the diversity and quantity were decreasing. In all zones Collembola dominated, but at the edge of reed beds Nepomorpha dominated as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strefowość występowania zoopleustonu w płytkim litoralu jeziora Piaseczno (Polesie Lubelskie)
zoopleuston, jezioro, płytki litoral, strefowość
W 2000 roku prowadzono ilościowe badania zoopleustonu w czterech strefach mezotroficznego jeziora Piaseczno. Stwierdzono łącznie występowanie 18 taksonów zoopleustonu, z których 11 należało do Heteroptera. Liczba gatunków w poszczególnych strefach kształtowała się zmiennie. Największą liczbę taksonów stwierdzono wiosną na styku woda/ląd. Liczebność zoopleustonu w każdym sezonie największe wartości osiągała w strefie stykowej woda-ląd i wśród makrofitów zanurzonych, następnie stopniowo malała w kierunku trzcinowiska. Największe zagęszczenie wynoszące 512 osobn. m–2 stwierdzono wśród makrofitów zanurzonych jesienią. W badanym jeziorze zdecydowanym dominantem były Collembola, stanowiły one ponad 80% w ogólnej liczebności pleustonu. Wśród Heteroptera gatunkami najliczniej występującymi były: Sigara falleni, Mesovelia furcata, Plea minutissima, Gerris argentatus. Stwierdzono iż w miarę oddalania się od brzegu różnorodność gatunkowa i liczebność pleustonu malała. We wszystkich strefach dominowały Collembola, jednak na skraju trzcinowiska dominantami były również Nepomorpha.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top