RESEARCH PAPER
Measurement of wheats internal friction coefficient for different moisture and rate of grinding
 
More details
Hide details
1
Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents result of measure of internal friction coefficient and cohesion for three ground wheat cultivars in relation to their moisture and particle mean size. Research where curried out with a help of direct shear apparatus. An increase of internal friction coefficient and cohesion for higher values of moisture and mean particle size was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiar współczynnika tarcia wewnętrznego pszenicy o różnej wilgotności i stopniu rozdrobnienia
współczynnik tarcia wewnętrznego, pszenica, wilgotność, stopień rozdrobnienia
Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia wewnętrznego i kohezji rozdrobnionych ziarn trzech odmian pszenicy w zależności od ich wilgotności i średniego wymiaru cząstki. Pomiary te przeprowadzono w na aparacie bezpośredniego ścinania. Stwierdzono, że ze zwiększeniem wilgotności i średniego wymiaru ziarna rośnie współczynnik tarcia wewnętrznego i kohezja.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top