RESEARCH PAPER
Hydrophysics characteristics of the super absorbent "HIDROPLUS"
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 93–100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigation was carried out concerning the capacity and water retention of the hydrogel "HIDROPLUS". This is a kind of synthetic polymeric compound, sodium acrylate, of grain dimension of 1-3 mm. The gel was saturated with water to reach the full water capacity. and after 24 hours, the samples were taken to be placed in cylindrical containers or 100 cm3 Then the measurements were carried out in low-pressure apparatus, on porous ceramic plates. The water content was determined in the gel samples (within the range of potential from –0.98 up to –49.03 kPa). The measurement was done at the low values of water potential, in high-pressure apparatus. The maximum gel hygroscopic properties value was determined in a vacuum dessicator. In virtue of the results received a characteristics was prepared, concerning the dependence of water content on water potential. Then the retention values were found and the contribution of various categories of soil water in it. Full water capacity of the gel is quite considerable. The minimum contribution of this water belongs to the gravitational water, the maximum to the adsorption water, unavailable for plants. As for the available water, a bit more than half of it, is the water ve1y easy available for plants. Most of the water properties of the studied gel should be described as positive ones but, at the same time, a considerable part of its water is so strongly bound to it that the plant roots are unable to take it, or they hardly do so. In the mixture with the other materials, the gel saturated with water, is, at first, the source of water for plants. Then, as it gets dried, it becomes a kind of competitive material for them to get water.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydrofizyczna charakterystyka superabsorbentu HIDROPLUS
superabsorbenty, hydrożel HIDROPLUS, charakterystyka hydrofizyczna
Przeprowadzono badania pojemności i retencji wodnej superabsorbentu HIDROPLUS. Jest to syntetyczny polimer – akrylan sodu, o wielkości ziaren 1-3 mm. Żel nasycono wodą do pełnej pojemności wodnej, a po 24 godzinach pobrano próbki do cylindrów o objętości l00 cm3. Następnie przeprowadzono pomiary w komorach niskociśnieniowych na porowatych płytach ceramicznych, określając zawartość wody w żelu w zakresie potencjału od –0,98 do –49,03 kPa. Pomiary w zakresie niskich wartości potencjału wody prowadzono w komorach wysokociśnieniowych . Maksymalną higroskopijność żelu oznaczono w suszarce próżniowej . Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono charakterystykę potencjał wody wilgotność i obliczono retencję i udział różnych kategorii wody glebowej. Pełna pojemność wodna żelu jest bardzo duża. Najmniejszą część tej wody stanowi woda grawitacyjna, zaś największą woda adsorpcyjna niedostępna dla roślin. Retencja wody użytecznej jest niewiele mniejsza od retencji wody niedostępnej. W obrębie wody użytecznej nieco ponad połowę stanowi woda bardzo łatwo dostępna dla roślin. Większość właściwości wodnych badanego superabsorbentu należy ocenić jako korzystne, ale jednocześnie znaczna część wody jest w nim związana tak silnie, iż korzenie roślin nie mogą jej pobrać lub pobierają z trudem. W mieszankach żelu z innymi materiałami nasycony wodą żel jest najpierw źródłem wody dla roślin, a następnie, wysychając, stanowi dla nich konkurencję w pobieraniu wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125