Modification of the thermal conditions in north-eastern Poland against the background of atmospheric circulation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury pl. Łódzki 1, 10 719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 225-236
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the grounds of the values of the day and night Tmax and Tmin recorded in the period from 1989 to 1998, the thermal conditions of north-eastern Poland were characterised. The values Tmax and Tmin in the area of the particular types and macrotypes of circulation were determined (acc. to Osuchowska-Klein), which was presented in the form of average values of the variable mentioned above for January and July and illustrated by means of a special schedule. The background for the considerations was constituted by observations in the form of the number of days with the presence of the particular macrotypes in the analysis. The analyses demonstrated explicitly warming or cool-ing influence of the circulation according to the movement direction of the mass of air against the values of Tmax and Tmin both in January and July, and also a partially cooling effect produced by the mass of air of cyclonal origin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany warunków termicznych w Polsce północno-wschodniej na tle cyrkulacji atmosferycznej
temperatury ekstremalne, cyrkulacja atmosferyczna, Polska północno-wschodnia
Na podstawie wartości dobowych temperatury maksymalnej (Tmax) i minimalnej (Tmin) odnotowanych w wieloleciu 1989-1998 scharakteryzowano warunki termiczne Polski północno-wschodniej. Wyznaczono wartości Tmax i Tmin w obrębie poszczególnych typów i makrotypów cyrkulacji (wg Osuchowskiej-Klein), co zostało przedstawione w postaci uśrednionych wartości wymienionych zmiennych dla stycznia i lipca oraz zobrazowane rozkładem przestrzennym. Tło rozważań stanowiły spostrzeżenia w postaci liczby dni z występowaniem poszczególnych makrotypów w ujęciu miesięcznym i rocznym. W wyniku analiz wykazano jednoznaczny, ocieplający bądź ochładzający wpływ cyrkulacji, w zależności od kierunku przemieszczania mas powietrza, na wartości Tmax i Tmin zarówno w styczniu jak i lipcu oraz częściowo efekt ochładzający, generowany przez masy powietrza pochodzenia cyklonalnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top