Large interdiurnal variations of extreme temperature in the second part of 20th century
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury, pl. Łódzki 1, 10 719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 649-658
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper series of mean (Ti), maximum (Tmax) and minimum (Tmin) daily temperatures are analysed. The days with high change of daily Tmax and Tmin, when air temperature increased or decreased by more than 6C, are discussed. Also their range in warm (Ti  5C) and cold (Ti < 5C) seasons is analysed. Mean monthly number of great variation did not exceed one day throughout the whole period. Trends of perennial fluctuations were statistically significant only for decreases and increases in Tmax. It was found that great interdiurnal variations of extreme temperature were the results of air circulations, especially with north and west components. Statistically significant increases in variation influence by G and BE type of circulations were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Duże zmiany międzydobowe temperatur ekstremalnych w drugiej połowie XX wieku
temperatury ekstremalne, zmienność z dnia na dzień, bodźce termiczne, Olsztyn
Na podstawie wartości dobowych temperatur średnich, maksymalnych i minimalnych za wielolecie 1951-2005 scharakteryzowano warunki termiczne Olsztyna i okolic. Wyznaczono zmiany temperatury Tmax i Tmin z dnia na dzień w natężeniu  6C. Wyróżniono także zakresy zmian dodatnich i ujemnych oraz ich rozkład w ciepłej (Ti  5C) i chłodnej (Ti < 5C) porze roku. Średnia miesięczna liczba dni z dużymi zmianami nie przekroczyła w analizowanym okresie 1 dnia. Trendy zmian wieloletnich wykazały statystycznie istotne wzrosty i spadki tylko dla Tmax. W podziale roku na porę chłodną i ciepłą, istotność statystyczną w porze ciepłej zyskały wzrosty i spadki Tmin, a w porze chłodnej straciły wzrosty i spadki Tmax. Wykazano zależność dużych zmian temperatur ekstremalnych od cyrkulacji atmosferycznej, szczególnie ze składową północną i zachodnią. Stwierdzono statystyczny przyrost dużych zmian temperatur ekstremalnych pod wpływem cyrkulacji typu G i BE.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top