Activity of alkaline phosphatase in rivers located in agricultural areas on the back-ground of selected physicochemical indexes of water quality
 
 
More details
Hide details
1
Department of General Chemistry, Agricultural University of Szczecin ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 237-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rapid acceleration of eutrophication can be observed not only in limnic waters but also in streams and rivers. Water of selected rivers located in agricultural area of Western Pomerania was analysed, with samples taken monthly from April to October, 2006. Each sample was analysed for the temperature, total nitrogen, total phosphorus, soluble reactive phosphorus, chlorophyll_a and activity of alkaline phosphatase (APA). Compounds which limit the growth of phytoplankton were assayed using the ratio of total nitrogen to total phosphorus. The biggest APA and contents of the nutrients was observed in the spring. For the season, positive correlation was calculated between the contents of nutrients and APA.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność alkalicznych fosfataz w ciekach wodnych zlokalizowanych na terenach wiejskich na tle wybranych fizykochemicznych wskaźników jakości wody
aktywność alkalicznej fosfatazy, eutrofizacja, fosfor, rzeki
Gwałtowne przyśpieszenie procesu eutrofizacji wód obserwuje się obecnie nie tylko w wodach stojących, ale także w wodach płynących. Badano wody wybranych rzek zlokalizowanych na terenach rolniczych. Próby wody do badań pobierano od kwietnia do października 2006 roku. W każdej próbie oznaczono: temperaturę, zawartość azotu ogólnego (TN), fosforu ogólnego(TP), fosforu fosforanowego, chlorofilu_a oraz aktywność alkalicznych fosfataz (APA). Pierwiastki limitujące rozwój fitoplanktonu w badanych wodach zostały określone w oparciu o sto-sunek TN:TP. Największą aktywność fosfataz oraz największe zawartości związków biogennych odnotowano w sezonie wiosennym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top