The occurrence of tiring weather conditions in north-eastern Poland during 1991-2000
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, Pl. Łódzki 1, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 543-552
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents determinations of the number of heavy-weather days. Data concerning the meteorological conditions from 1991-2000, related to air pressure, humidity, wind speed and cloudiness were used. The data came from 8 meteorological stations located in north-eastern Poland. Days were classified as heavy-weather days when there appeared at least one of the following meteorological conditions: air pressure changes up or down by about 8 hPa from one day to the next, e 18,8 hPa as a sultry day, day with strong wind when v  8 m s-1 or total cloudiness. Most frequently the weather in the region was “heavy” due to air pressure changes (67.7% ), then due to cloudiness (15.2%), sultriness (15.3%), and finally to wind velocity (1.7%). During the described period, the lowest number of heavy-weather days was noted in Elbląg – about 115 days per year, and the highest number in Lidzbark Warmiński – about 136 days per year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie uciążliwych warunków pogodowych w Polsce północno-wschodniej w latach 1991-2000
dni uciążliwe, bioklimat, Polska północno-wschodnia
Wykorzystując dane meteorologiczne z okresu 1991-2000, dotyczące wartości ciśnienia atmosferycznego, prężności pary wodnej, prędkości wiatru i zachmurzenia, pochodzące z 8 stacji zlokalizowanych w Polsce północno-wschodniej, wyznaczono liczbę dni uciążliwych tzn.: dni ze zmianami ciśnienia atmosferycznego z dnia na dzień  8 hPa, dni parnych e  18,8 hPa, z silnym wiatrem v  8 m∙s-1 lub całkowitym zachmurzeniem przez trzy kolejne dni. Jako uciążliwe uznano dni w których wystąpiła przynajmniej jedna z przyjętych cech uciążliwości. W największym procencie o uciążliwości pogody w regionie stanowiły wahania ciśnienia atmosferycznego (67,7%) następnie zachmurzenie (15,2%), i parność (15,3%), najmniejszy zaś udział miała prędkość wiatru (1,7%). W omawianym dziesięcioleciu, na badanym obszarze, najmniejszą liczbę dni uciążliwych zanotowano w Elblągu – średnio 115 w roku, natomiast największą w Lidzbarku Warmińskim – średnio 136 dni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top