Spatial variability of air temperature from day to day in northeastern part of Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazur pl. Łódzki 1, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 435-444
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of values of day and night mean maximal and minimal temperatures taken from the years 1991-2000 the thermal conditions in the north-eastern part of Poland were characterised with respect to inter day and night changes of T on a scale of 6th class variability. Within the limits of the analysed area, it was divided into regions with large changes of T from day to day which occur most often in the east. It was also established that the biggest average annual sum of days with considerable fluctuations of external temperatures refers to negative changes Tmin, the smallest, on the other hand, refers to Tmax in the same range.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w Polsce północno-wschodniej w ujęciu przestrzennym
temperatury ekstremalne, zmiany międzydobowe, Polska północno-wschodnia
Na podstawie wartości dobowych temperatur średnich (Ti,), maksymalnych (Tmax) i minimalnych (Tmin) za wielolecie 1991-2000 scharakteryzowano warunki termiczne Polski północno-wschodniej pod względem międzydobowych zmian T w zakresie 6 klas zmienności. W obrębie analizowanego obszaru wydzielono rejony o dużych (≥ 6C) zmianach T z dnia na dzień, które najczęściej występowały na wschodzie. Ustalono także, że największa średnia roczna suma dni ze znacznymi wahaniami temperatur ekstremalnych dotyczyła zmian ujemnych Tmin (> 15), najmniejsza zaś zmian Tmax w tym samym zakresie (ok. 5).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top