RESEARCH PAPER
Physicochemical properties of mucks at different stage of secondary transformation
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-19
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(123 -), 1-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was carried out on 14 muck soils at different state of secondary transformation. The soils were characterized by the water holding capacity index, This index describes the state of the mucking process. The main purpose of the research was to examine the relations between some bio-physico-chemical properties and the stage of secondary transformation. The study was also to adapt the humification number as an index of the state of secondary transformation of organic soils in comparison of the water holding capacity index. The relationship between W, and the humification number Hz was found. The obtained results indicate that the simultaneously using both indexes give better characteristic of the state of secondary transformation of organic soils. The method applied in this paper are useful to investigation of the degree of secondary transformation. Nitrogen adsorption, water vapour sorption and desorption were investigated. From the experimental results the specific surface area values, adsorption energy and fractal dimensions were calculated. The existence of a relationship between surface area determined from water vapour desorption data and water holding capacity index which characterizes the state of secondary transformation of the peat was proved. The relationships between the specific surface areas determined from water vapour and nitrogen adsorption data, and some important physical properties e.g. ash content, bulk density and total porosity of studied mucks were found. Potentiometric titration was used for obtaining detailed information on acid-base properties of mucks. From titration curves the variable surface charge and apparent surface dissociation constants were calculated. The results obtained allow to state that studied mucks have different quantitative and qualitative characteristics of surface functional groups. Process of secondary transformation influenced the soil environment for the microbes by changing the physicochemical properties. This way it influenced the number of microorganisms and caused changes of biological activity in the soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizykochemiczne utworów murszowych o różnym stopniu wtórnego przeobrażenia
mursze, stopień wtórnych przeobrażeń, adsorpcja, ładunek powierzchniowy, wymiar fraktalny
Celem pracy była szczegółowa charakterystyka fizykochemiczna murszy. Znajomość aktualnych charakterystyk badanych gleb pozwoliła następnie na dokonanie analizy wpływu stopnia zmurszenia na kształtowanie właściwości fizykochemicznych a szczególnie powierzchniowych murszy. Badania prowadzono na czternastu utworach torfowo-murszowych pochodzących z gleb wykształconych z torfowisk niskich. Procesy murszenia przebiegały w podobnych warunkach uwilgotnienia i ukształtowania terenu. Jako miarę stopnia zmurszenia przyjęto współczynnik chłonności wodnej oznaczony metodą wirówkową., zgodnie z procedurą zaproponowaną przez Gawlika. Badane mursze należały do czterech z pięciu klas intensywności wtórnych przeobrażeń. Badano również przydatność liczby humifikacji, oznaczonej metodą Springera, jako miary stopnia zmurszenia w porównaniu ze współczynnikiem chłonności wodnej. Do charakterystyki powierzchni badanych murszy wykorzystano procesy adsorpcji azotu i sorpcji pary wodnej. Z danych adsorpcyjnych obliczono wielkości powierzchni właściwej, średnie energie adsorpcji oraz wymiar fraktalny. Na podstawie krzywych miareczkowania potencjometrycznego wyznaczono wielkości całkowitego ładunku powierzchniowego oraz funkcje rozkładu stałych dysocjacji powierzchniowych grup funkcyjnych. Przeprowadzone badania wykazują, że metody badawcze zastosowane w pracy są pomocne w obiektywnej ocenie stopnia zmurszenia utworów murszowych. Stwierdzono, że właściwości powierzchniowe gleb murszowych ulegają zmianom w procesie murszenia. Wzrost wartości współczynnika chłonności wodnej, W1, jest dodatnio skorelowany ze wzrostem powierzchni właściwej dla większości badanych gleb. Również wielkość zmiennego ładunku powierzchniowego wzrasta wraz ze wzrostem stopnia wtórnych przeobrażeń. Dobrym wskaźnikiem intensywności zmian chemicznych podczas wtórnej humifikacji jest liczba humifikacji. Stwierdzono, że proces murszenia zmieniając właściwości powierzchniowe i fizykochemiczne kształtuje warunki siedliskowe dla drobnoustrojów i tym samym istotnie wpływa na całkowitą liczbę drobnoustrojów i prawdopodobnie decyduje o odmiennej aktywności biologicznej badanych gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top