Model of anti-erosion soil protection management
 
 
More details
Hide details
1
Department of Rural Areas Planning, Organization and Protection, University of Agriculture Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in two counties: Miechow and Myslenice, both in Malopolska Voivodship, in the period from December 2002 until June 2004. The source materials were the following documents: The Program of Sustained Development and Protection of Malopolska Voivodship Environment for the years 2001-2015, The Program of Environment Protection for Miechow County for the years 2004-2015, An Outline of the Program of Environment Protection for Myslenice County for the years 2004-2011. Additionally, interviews were taken with employees dealing with tasks involved with environment protection. The author’s own quality analysis prevails in the paper. Currently, the organs engaged in anti-erosion soil protection (communities, counties, self-governments of voivodships, voivods and the Minister for Agriculture and Development of Rural Areas) create a system which is ineffective and dispersed. On the basis of the research, an effective model of anti-erosion soil protection management has been worked out. The results of the research allow to state that on the basis of environment protection programs one may implement an effective model of anti-erosion soil protection management.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model zarządzania przeciwerozyjną ochroną gleb
erozja, model zarządzania
Badania były przeprowadzone w dwóch powiatach: Miechowski i Myślenicki w woj. małopolskim w okresie od grudnia 2002 r. do czerwca 2004 r. Materiałami źródłowymi były następujące dokumenty: Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2001-2015, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego na lata 2004-2015, Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego na lata 2004-2011. Ponadto przeprowadzono wywiady z pracownikami, którzy zajmują się zadaniami z zakresu ochrony środowiska. W pracy przeważa własna analiza jakościowa. Aktualnie, organy kompetencyjnie odpowiedzialne za przeciwerozyjną ochronę gleb (gminy, powiaty, województwa samorządowe, wojewodowie oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) stanowią system mało skuteczny i rozproszony. Na postawie przeprowadzonych badań opracowano skuteczny model zarządzania ochroną gleb przed erozją. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że na kanwie programów ochrony środowiska można wdrożyć skuteczny model zarządzania przeciwerozyjną ochroną gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top