Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2015-02-18
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 91-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the intensity of soil erosion within the catchment of two closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland). The amount of erosion was assessed from the depth of accumulated soil material, and the calculated amount was related to the time of agricultural land use. The studies were carried out in the catchment of the area of ​​0.54 ha. Within the catchment, 75 intact soil cores were taken and analysed to determine the depth of soil horizons and accumulated soil material. Depositional soils were represented by 25 soil cores. The average thickness of the accumulated material was 0.75 m with a maximum of 1.78 m. The results showed that the catchment of two combined closed depressions evolved to the form of a small valley (trough) after 185 years of agricultural use. The volume of soil material accumulated in the catchment, calculated from the thickness of the depositional material in soil profiles collected in a regular grid, was 1797.4 m3, and the volume calculated from the profiles located in transects that crossed the catchment axis was higher by 2%. The average rate of erosion in the catchment of the two combined depressions was 24.3 Mg ha-1 yr-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpły-wowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska)
erozja, zagłębienia bezodpływowe, less, profile glebowe, Haplic Luvisol
Celem pracy było określenie natężenia erozji gleby w obrębie zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska). Wielkość erozji została określona na podstawie miąższości zgromadzonego materiału glebowego. W zlewni o łącznej powierz-chni 0,54 ha pobrano i poddano analizie 75 nienaruszonych rdzeni glebowych, w celu określenia miąż-szości poziomów glebowych oraz zakumulowanego materiału. Gleby deluwialne były reprezentowane przez 25 rdzeni. Średnia miąższość materiału zdeponowanego w zlewni wyniosła 0,75 m, a maksymalna 1,78 m. W ciągu 185 lat użytkowania rolniczego zlewnia zagłębień bezodpływowych uległa przekształ-ceniu w formę niecki. Objętość materiału zgromadzonego w zlewni, obliczona z uwzględnieniem miąż-szości materiału depozycyjnego w profilach pobieranych w regularnej siatce, wyniosła 1797,4 m3, a obliczona na podstawie profili zlokalizowanych w transektach, poprowadzonych wzdłuż i w poprzek osi zlewni była większa o 2%. Średnie roczne tempo erozji w zlewni połączonych zagłębień wyniosło 24,3 Mg.ha-1.rok-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top