Oxydoreduction properties of eroded loess soils in Ciemięga catchment
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Engineering, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
 
2
Faculty of Biochemistry and Environmental Chemistry, Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka 102, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 625-635
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In model experiment the redox potential (Eh) and redox resistance of 23 samples from eroded loess soils in a small catchment of the Ciemięga river were examined. The experiment was carried out in fixed conditions of soil samples flooded with water and incubated at 5, 10 and 20oC for 60 days. During this time measurements of Eh were made and indicators of soil redox resistance t300 and t400 were calculated. The results obtained show a significant differentiation or tendencies in the examined values which depended on the localization of soil sampling within the catchment and on the temperature and time of soil incubation. Indicators of soil redox conditions appeared to be sensitive enough to show their differentiation in such homogenous soils like those formed from loess deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości oksydoredukcyjne erodowanych gleb lessowych w dolinie Ciemięgi
gleby lessowe, potencjał redoks, erozja
W badaniach modelowych, przeprowadzonych w ustalonych temperaturach (5, 10 i 20oC), określono w warunkach zalania wodą, właściwości oksydoredukcyjne (Eh) 23 próbek, pobranych z warstw powierzchniowych i podpowierzchniowych erodowanych gleb lessowych małej zlewni rzeki Ciemięgi intensywnie użytkowanej rolniczo. Stwierdzono zróżnicowanie wartości Eh w zależności od miejsca położenia gleb w terenie, temperatury i czasu inkubacji próbek glebowych. Dokonano również oceny odporności oksydoredukcyjnej badanych gleb wyrażonej wskaźnikami t300 i t400.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top