Effect of soil moisture content and surface conditions on runoff and wash on loamy sand
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 619-624
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Effect of different initial soil moisture content and surface status was studied with rainfall simulator on soil developed from loamy sands. Studies showed that runoff was started almost directly from beginning of rainfall simulation and independently on initial soil conditions. Despite differences at the beginning of simulation, runoff achieved a comparable steady-rate level in all cycles of measurements. In contrast to this, large variation of wash among different cycles was observed. Conducted studies showed that loamy sand was very susceptible to runoff and wash processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby
erozja, spływ powierzchniowy, zmyw gleby, wilgotność początkowa, piasek gliniasty
W badaniach przeprowadzonych na glebie wytworzonej z piasku gliniastego określono wpływ wilgotności i stanu powierzchni na spływ powierzchniowy. Stwierdzono, że spływ inicjowany był bezpośrednio po rozpoczęciu symulowanego opadu deszczu we wszystkich kombinacjach warunków początkowych. Porównując poszczególne cykle pomiarowe zaobserwowano różnice w szybkości wzrostu intensywności spływu i porównywalny poziom stabilizacji. W zależności od warunków początkowych stwierdzono znaczne zróżnicowanie w ilości zmywanej gleby. Uzyskane wyniki wskazują na dużą podatność badanej gleby na powstawanie spływu powierzchniowego oraz zmyw gleby i związane z tym zagrożenia środowiskowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top