RESEARCH PAPER
Mixtures of grasses and sew age sludge in process of reclamation of waste dump
 
More details
Hide details
1
Institute of Engineering and Environment Protection, Technical University, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, Poland
Publication date: 2020-11-15
 
Acta Agroph. 2002, (73), 149–157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Executed two-year field investigations indicate on the large usefulness of sewage sludges and species of grasses in process of stabilization and sodding scarp of waste dump. Profitable for enrichment of solum can be doses of sludges not less than 20 t ha–1 d.m. The best sodding at first year of investigations created species of grass from genus of Lolium. At second year of investigations stated foreign species of grass Phragmites australis, Phalaris arundinaceae in the plant communities. Suitably of sprinkling irrigation and technical devices (gause, gabions) contribute to faster and durabler sodding of scarps.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mieszanki traw i osad ściekowy w procesie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych
Institute of Engineering and Environment Protection, Technical University, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, Poland
Przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe z zastosowaniem osadu ściekowego i mieszanek gatunków traw uprawnych w procesie biologicznej rekultywacji skarp wysypiska odpadów. Zastosowano trzy dawki osadu: l0, 20 i 30 t•ha–1 s.m. oraz cztery mieszanki traw. Badania przeprowadzono w trudnych warunkach meteorologicznych (2000 r. – susza glebowa i atmosferyczna). Z zastosowanych traw w pierwszym roku zasiewu najlepiej rozwijały się i zadarniały powierzchnie Lolium perenne, Lolium multiflorum, Lolium westerwoldicum, stanowiły one ponad 60% składu zbiorowisk. W drugim roku badań stwierdzono ustępowanie niektórych gatunków traw i pojawianie się gatunków roślin obcych. Najkorzystniejsze zadarnienie uzyskano przy dawkach osadu 20 i 30 t•ha–1 s.m. Ze wzglądów technicznych (duże nachylenie skarp) i braku odpowiedniej wilgotności w podłożu glebowym nie uzyskano właściwego zadarnienia. Badania wskazały na potrzebę dalszego doboru gatunków traw do warunków sztucznego siedliska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125