RESEARCH PAPER
Quality of rapeseed harvest, drying and storage
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
2
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA, ul Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2001, (44), 3–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rapeseed is very sensitive material, which highly response bad harvesting (maturity and damage amount) as well as bad post-harvest technology (drying, cleaning, conveying and storage). So many factors affecting quality features of rapeseed come from seed morphology, anatomical structure and chemical composition. The evaluation of technological value of rapeseed shows that both harvest technology as well as drying and storing conditions play very significant part in formation of features the most important for fat industry. Without any doubts, seed ripeness during harvesting has substantial significance from this point of view. Gathering unripe seed results in the increase of parameters manifesting its deterioration during storage. Adjustment of parameters of post harvest processes shell refer to this parameters. Monitoring of drying and storage parameters and than describing of processes undergo in stored material allow evaluation of the influence of the above mentioned factors on quality of oil derived form seed. This could lead to elaboration of technology, which could gives measurable economic results taking the total annual rapeseed production into account. Technological value of rapeseed depends of varietal features and proper selection of technical parameters of post-harvest handling. Laboratory studies on special stands allow taking into consideration considerable number of factors, which influence seed quality. Moreover the stands allow simulation of real conditions. Such a simulation research permits full description of changes, which undergo in dried and stored material. The possibility of prediction of safe storage of seed is important for producers and fat factories, where seed are stored for year or longer in order to keep appropriate reserve. Low worthwhileness of rapeseed production force to find economical technologies for the whole cycle of seed production. Low-temperature preservation of rapeseed of high amount of moisture is such a foreseeable economical technology. Practical application of this technology for drying and storing of rapeseed is connected to reaction of grown varieties to the changes of conditions influenced technological value of seed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rzepak – Jakość nasion, procesy zbioru, suszenia, przechowywania
rzepak, zbiór, suszenie, przechowywanie, jakość nasion
Nasiona rzepaku są bardzo wrażliwym materiałem reagującym spadkiem swojej jakości zarówno pod wpływem niewłaściwej technologii zbioru (dojrzałość, ilość uszkodzeń) jak również sposobu i warunków obróbki pozbiorowej, a szczególnie suszenia, czyszczenia, transportu i przechowywania. Tak znaczna ilość czynników warunkująca cechy jakościowe nasion rzepaku wynika między innymi z ich budowy morfologiczno – anatomicznej oraz składu chemicznego. Przeprowadzona ocena wartości technologicznej nasion wykazała, że zarówno technologia zbioru, warunki suszenia jak i przechowywania wywierają bardzo znaczny wpływ na te cechy nasion rzepaku, które warunkują ich przydatność dla przemysłu tłuszczowego. Decydujące znaczenie ma niewątpliwie właściwa dojrzałość nasion w momencie zbioru. Wpływają na to zarówno czynniki meteorologiczne, obrana technologia zbioru jak i stan fizyczny łanu (dojrzałość, wyrównanie, wilgotność). Odpowiednio dobrane parametry obróbki pozbiorowej powinny uwzględniać te czynniki. Monitorowanie warunków suszenia i przechowywania oraz opis procesów zachodzących w składowanym materiale, pozwala na poznanie wpływu wymienionych czynników na jakość uzyskiwanego oleju oraz umożliwia opracowanie technologii, która ze względu na skalę produkcji nasion rzepaku, może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Suszenie i magazynowanie tak wrażliwego towaru jakim są nasiona rzepaku odbywa się z pewnym ryzykiem i to znacznie większym niż suszenie i magazynowanie np. zbóż. Wartość technologiczna nasion jest uzależniona zarówno od cech odmianowych jak i od właściwego doboru parametrów technicznych w obróbce pozbiorowej. Uwzględnienie znacznej ilości czynników wpływających na jakość nasion jest możliwa jedynie w badaniach stanowiskowych, gdzie możliwe jest symulowanie warunków jakie istnieją w rzeczywistości. Badania symulacyjne dają możliwość pełnego opisu zmian zachodzących w suszonym i składowanym materiale. Zastosowanie możliwie precyzyjnego odwzorowania warunków istniejących w silosach przemysłowych pozwala na przewidywanie zmian jakościowych zachodzących w nasionach podczas całego cyklu ich przechowywania. Prognozowane granicznego – bezpiecznego czasu składowania nasion ma kapitalne znaczenie zarówno dla producentów jak i Zakładów Przemysłu Tłuszczowego, gdzie nasiona są przechowywane przez rok, a nawet dłużej w celu stworzenia pewnych zapasów. Takie składowanie powinno bowiem nie tylko zapewnić ciągłości produkcji, ale również zabezpieczyć przed importem w przypadku znaczącego spadku produkcji w roku następnym, co jest związane z małą wiernością plonowania rzepaku. Niska opłacalność produkcji rzepaku zmusza do poszukiwania technologii oszczędnościowych w całym cyklu produkcyjnym rzepaku. Taką przyszłościową, energooszczędną technologią suszenia i przechowywania jest niskotemperaturowa konserwacja nasion o dużej wilgotności. Jej stosowanie do suszenia i przechowywania nasion rzepaku jest związane z opisaniem reakcji (zachowania) uprawianych odmian na zmianę warunków, które mają wpływ na wartość technologiczną nasion. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagrożeń związanych z produkcją nasion rzepaku o najwyższych walorach użytkowych, jak również przedstawienie optymalnych rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenie strat ilościowych i jakościowych nasion w procesach zbioru, suszenia i przechowywania. Ocena materiału w suszarniach i silosach przemysłowych, umożliwia opracowanie granicznych warunków jakim nasiona rzepaku mogą być poddane bez zmian dyskwalifikujących je jako surowiec dla przemysłu tłuszczowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125