Effect of meteorological conditions in autumn on the wintering of triticale in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 221–234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the relationship between the extent of overwintering and the winter losses in the crops of triticale cultivated in Poland and the main meteorological elements in the period of autumn vegetation (October-November) was determined. It was found out that the selected meteorological factors explained 16 to 43% of the variability of the overwintering of triticale in the experimental conditions and 28 to 74% in the production conditions. In the years 1988-1998 the wintering of triticale was determined in the major part of the country first of all by the temperature of the air in the second and third decade of November and taking into consideration the factors from the winter period it was also determined by the temperature of the air and soil in the third decade of December and the third decade of March.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków meteorologicznych okresu jesiennego na zimowanie pszenżyta w Polsce
pszenżyto ozime, doświadczalnictwo, produkcja, warunki meteorologiczne, jesień
W pracy określono zależności pomiędzy stopniem przezimowania i stratami zimowymi w zasiewach pszenżyta uprawianego w Polsce a głównymi elementami meteorologicznymi w okresie jesiennej wegetacji (październik - listopad). Stwierdzono, że wytypowane czynniki meteorologiczne wyjaśniały od 16 do 43% zmienności zimowania pszenżyta w warunkach doświadczalnych i od 28 do 74% zmienności w warunkach produkcyjnych. W latach 1988-1998 zimowanie pszenżyta w przeważającej części kraju determinowała przede wszystkim temperatura powietrza w drugiej i trzeciej dekadzie listopada oraz, przy uwzględnieniu czynników z okresu zimowego, także temperatura powietrza lub gleby w trzeciej dekadzie grudnia i trzeciej dekadzie marca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125