Effect of crop rotation, monoculture and tillage on biodiversity of flora infestating winter triticale
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 767-772
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The researches were conducted on podzolic soil , good rye complex showing good phosphorus availability and low potassium and magnesium. Humus content in the arable layer was 1.09% at average. Over the experimental period in winter tritical canopy cultivated in crop rotation with full soil tillage there occurred 17 weed species. At the simplified, however, 19 species of weed appeared. Over the monoculture cultivation of winter triticale there was recorded impoverishment of weed biodiversity by 1 species compared to crop rotation on the objects with full soil tillage and by species on the objects with simplified cultivation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ płodozmianu i monokultury oraz sposobu uprawy roli na bioróżnorodność flory zachwaszczającej pszenżyto ozime
pszenżyto ozime, płodozmian, monokultura, chwasty
Badania przeprowadzono na glebie bielicowej, kompleksu żytniego dobrego, charakteryzującej się dobrą zasobnością w fosfor, niską w potas i magnez. Zawartość próchnicy w warstwie ornej wynosiła średnio 1,09%. W okresie trwania doświadczenia w łanie pszenżyta ozimego uprawianego w płodozmianie z pełną uprawą roli występowało 17 gatunków chwastów, zaś w warunkach uproszczonej uprawy 19 gatunków. Monokulturowa uprawa pszenżyta ozimego w stosunku do płodozmianu zmniejszyła bioróżnorodność chwastów o 1 gatunek na obiektach z pełną uprawa roli i o 2 gatunki na obiektach z uproszczoną uprawą roli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top