Meteorological conditions determining the quality of air in Szczecin in January and in July 2006
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture ul. Papieża Pawła VI/3, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 55-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis was based on hourly values of the immission of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and suspended particulate matter PM10, and on data involving meteorological elements gathered at 3 measurement stations in Szczecin in January and July, 2006. It was observed that the quantity of the immission of essential air impurities in the area of Szczecin agglomeration in January and in July, 2006, were differentiated by anemometric conditions. The direction of wind decided about the inflow of impurities, whereas wind speed increase caused a decrease in their concentrations. The role of wind velocity as a factor of dispersion was observed first of all with regard to the immission of nitrogen dioxide in July. The air quality in Szczecin in January, 2006, was mainly determined, apart from the anemometric conditions, by temperature and relative temperature of the air, increase of which resulted in a decrease in immission. Non-typical weather prevailing in January, 2006, determined more strongly the concentrations of suspended particulate matter PM10, while in July – those of nitrogen dioxide. The effect of meteorological conditions on the concentrations of nitrogen dioxide was, in both months, larger in the suburban parts of Szczecin, and smaller in the centre of the city.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki meteorologiczne kształtujące jakość powietrza w styczniu i w lipcu 2006 roku w Szczecinie
ditlenek siarki, ditlenek azotu, pył zawieszony PM10, warunki meteorologiczne, analiza regresji
Podstawą analizy były godzinne wartości imisji ditlenku siarki, ditlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 oraz dane obejmujące podstawowe elementy meteorologiczne, z 3 stacji pomiarowych Szczecina, w styczniu i w lipcu 2006 roku. Stwierdzono, że wielkość imisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza na obszarze aglomeracji szczecińskiej w styczniu i lipcu 2006 roku różnicowały warunki anemometryczne. Kierunek wiatru decydował o napływie zanieczyszczeń, natomiast wzrost prędkości na ogół przyczyniał się do zmniejszenia ich stężeń. Rola prędkości wiatru, jako czynnika dyspersji, uwidoczniła się przede wszystkim w odniesieniu do imisji ditlenku azotu w lipcu. Jakość powietrza w styczniu 2006 r. w Szczecinie, oprócz warunków anemometrycznych, kształtowały głównie temperatura i wilgotność względna powietrza, których wzrost przyczyniał się do zmniejszenia imisji. Nietypowa pogoda panująca w styczniu 2006 r. silniej determinowała stężenia pyłu zawieszonego PM10, natomiast w lipcu – ditlenku azotu. Wpływ warunków meteorologicznych na stężenia ditlenku azotu, w obu miesią-cach, był większy w podmiejskich częściach Szczecina, mniejszy w centrum.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top