Mountain meadow yielding depending on meteorological conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Grasslannds, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 263-269
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mountain meadow yielding during the vegetation period (IV-VIII) depending on meteorological conditions was estimated over the 19-year period of investigations. Agrostis capillaris, Festuca rubra and Holcus mollis were species prevailing in the meadow sward with no fertilization whereas Dactylis glomerata, Phleum pratense and Festuca pratensis prevailed with full fertilization. Three grups of years were set apart on the basis of hydrotermic Sielianow index over the investigation period. The year of index values below 2.0 were classified to the first group, of values 2.0-2.5 � to the second group and of values above 2.5 to the third group. Fertilization in amount of 33 kg P, 66 kg K and 120 kg N ha-1 was highly efficient factor intensifying productivity of mountain meadow. As the result of this fertilization the meadow yields increased by meanly 129% concerning the dry mass and by 138% concerning total nitrogen content in the investigated period. Effect of meteorological conditions on meadow productivity was high. Among the favourable and less favourable for grass growth years the difference in the meadow yields approached 40%. In dryer years, in which hydrotermic index did not increase above 2.0, meadow was characterized by the lowest productivity. The meadow acquired higher productivity during the years of 2.0-2.5 index. In the case yields were meanly higher by 16% concerning the dry mass and 9% concerning the total protein content. On the other hand there was no distinct effect of hydrotermic index above 2.5 on the meadow yielding.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie łąki górskiej w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych
łąka górska, warunki meteorologiczne, nawożenie, plonowanie
W 19-letnim okresie badań oceniano plonowanie łąki górskiej w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w okresie wegetacji (IV-VIII). W runi tej łąki dominującymi trawami, przy braku nawożenia były mietlica pospolita (Agrostis vulgaris), kostrzewa czerwona (Festuca rubra) i kłosówka miękka (Holcus mollis), zaś przy pełnym nawożeniu PKN dominowały kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), tymotka łąkowa (Phleum pratense) i kostrzewa łąkowa (Fescuca pratensis). W okresie badawczym na podstawie wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa wydzielono 3 grupy lat. Do grupy pierwszej zaliczono lata o wartościach tego wskaźnika nie przekraczających 2,0, do grupy drugiej - o wartościach 2,0-2,5, a do grupy trzeciej - o wartościach powyżej 2,5. Nawożenie w ilości 33 kg P, 66 kg K i 120 kg N×ha-1 było wysoce skutecznym czynnikiem intensyfikującym produkcyjność łąki górskiej. Pod wpływem tego nawożenia wzrosły plony suchej masy średnio o 129%, a białka ogólnego o 138% w badanym okresie. Wpływ czynników meteorologicznych na produktywność łąki był wysoki. Pomiędzy latami sprzyjającymi i mniej sprzyjającymi dla wzrostu traw, różnica w plonowaniu łąki dochodziła do 40%. Najmniejszą produktywnością charakteryzowała się łąka w latach suchszych, w których wskaźnik nie przekraczał 2,0. Wyższą produktywność osiągała łąka w latach o wskaźniku 2,0-2,5. W tym przypadku plony suchej masy były wyższe średnio o 16%, a białka ogólnego o 9%. Natomiast wartość wskaźnika hydrotermicznego powyżej 2,5 nie miała wyraźnego wpływu na plonowanie łąki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top