Long-term influence of plant cover on soil temperature
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agri- and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Pl. Grunwaldzki 24, Wrocław 50-363
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 39–53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A grassy field and a bare soil there are the basic standard areas in measurements of soil temperature. The study comprised statistical and climatological analysis of long-term (1966-2006) runs of hourly, monthly and yearly differences between soil temperatures of grass-covered and bare soil in the Agri- and Hydrometeorology Wrocław-Swojec Observatory. The analyses covered thermal changes at soil depths of 1-2, 5, 10, 20, 50 and 100cm. The long-term variability of the temperature differences under analysis, as observed in the seasonal distributions, is significantly related to variation trends of the basic agrimeteorological elements – air temperature, insolation, rainfalls, and ground water levels. In this aspect, comparison was made of the variability of the differential parameters under study, i.e. soil temperatures of grassland and bares soil (Ttr-Tug), emphasizing its relations with the long-term air circulation dynamics. This permitted identification of the buffering role of the vegetation factor relative to the on-going climatic changes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wieloletni wpływ pokrywy roślinnej na termikę gleby
temperatura gleby, trawa, ugór, wieloletnia zmienność, zmiany klimatyczne
Trawnik i ugór stanowią podstawowe, standardowe powierzchnie w pomiarach termiki gleby. Analizie statystycznej i klimatologicznej poddano wieloletnie (1966-2006) przebiegi średnich godzinowych, miesięcznych i rocznych różnic temperatury gleby porośniętej trawą i gleby bez roślin (ugór) w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec. Uwzględniono zmiany termiki na głębokościach 1-2, 5, 10, 20, 50 i 100 cm. Wieloletnia zmienność analizowanych różnic temperatury widoczna w rozkładzie sezonowym wiąże się w sposób istotny z trendami zmienności podstawowych elementów agrometeorologicznych: temperatury powietrza, promieniowania słonecznego, opadu i poziomu wody gruntowej. Pod tym kątem porównano zmienność przebiegu badanego parametru różnicowego temperatur trawnika i ugoru, czyli (Ttr-Tug), akcentując jego relacje względem wieloletniej dynamiki cyrkulacyjnej. Pozwoliło to na uchwycenie buforującej roli czynnika roślinnego wobec dokonujących się zmian klimatycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125