Mathematical methods for the determination of the influence of presowing stimulation processes on seed germination
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 443-452
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes mathematical models which permit the evaluation of the vitality of seeds on the basis of their germination kinetics. Beside the basic methods, such as the application of Gauss and Rayleigh statistical distributions, analytical and simulation models are presented. Hitherto, the application of the models describes always provided a good agreement between the experimental and calculated result curves, and curves of germination intensity generated on the basis of simulated results reflected also the statistical spread of the experimental data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Matematyczne metody oceny wpływu procesów przedsiewnej stymulacji na kiełkowanie nasion
stymulacja, kiełkowanie nasion, matematyczne modelowanie
W pracy opisane są matematyczne modele umożliwiające dokonanie oceny żywotności nasion na podstawie kinetyki procesu ich kiełkowania. Poza podstawowymi metodami, jak zastosowanie rozkładów statystycznych Gaussa i Rayleigha, przedstawiono model analityczny i model symulacyjny. W dotychczasowych zastosowaniach opisanych modeli zawsze występowała zgodność krzywych doświadczalnych i modelowych, a odtworzone na podstawie symulowanych rezultatów krzywe intensywności kiełkowania odzwierciedlały również rozrzut statystyczny wyników doświadczalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top