Adequacy of the description of the response of plant material under mechanical loading on the basis of the linear theory of viscoelasticity
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Theory and Automatics, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 453-463
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper provides a description of analytical relationships and experiments concerning stress relaxation tests of carrot root samples. The experiments permitted the determination of time-changeable stress relaxation functions, bulk modulus, shear modulus and Poisson ratio describing the behaviour of plant material treated as a linear viscoelastic body. It was also found that the initial deformation rate affected the parameters of viscoelastic characteristics.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Adekwatność opisu reakcji materiału roślinnego na obciążenia mechaniczne na gruncie liniowej teorii lepkosprężystości
lepkosprężystość, współczynnik Poissona, moduł odkształcenia objętościowego, moduł odkształcenia postaciowego, marchew
Praca zawiera opis wyprowadzania związków analitycznych oraz eksperymentów, które pozwoliły na wyznaczenie zmiennych w czasie wartości funkcji relaksacji naprężeń ściskających, współczynnika Poissona oraz modułu odkształcenia postaciowego i objętościowego opisujących zachowanie się tkanki korzenia marchwi pod obciążeniem. Wyznaczone przebiegi zmian wartości w czasie wyżej wymienionych parametrów w zależności od prędkości deformacji świadczą o odmiennym stanie wyjściowym materiału po odkształceniu. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono także wpływ prędkości deformacji wstępnej na parametry charakterystyk lepkosprężystych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top