Analysis of the effect of magnetic field and gamma rays on the yield structure traits of spring barley (Hordeum vulagare L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
2
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 579-591
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Air-dry grains of two Polish spring barley cultivars, Rasbet and Barke, were used for treatment with static and alternating magnetic field, irradiation with three different doses of gamma rays, and a combination of magnetic field + gamma rays. After the treatments, the grains were sown in plots in a field experiment in which the date of plant emergence was observed during the vegetation period, and the yield parameters were determined after the harvest. The application of magnetic field alone induced, in both cultivars, a considerable level of variability of the traits under study, expressed by a small reduction in their values and, primarily, by the stimulation effect. In single treatments with gamma rays, the lowest dose (60 Gy) induced a slight stimulation effect, but the higher doses - 100 and particularly 140 Gy � caused a reduction effect as compared to the control and to the magnetic field treatment. The combined effect of magnetic field and gamma rays on the induction of biological damage in the M1 generation indicates that the values obtained were generally lower in comparison with the control and the exclusive use of magnetic field, but for most of the combinations and traits, especially those directly related with plant fertility, they were distinctly higher. In spite of the ability of both kinds of magnetic field (static and alternating) to stimulate the traits studied, the values of the number of fertile spikes per plant and the number and weight of grains per spike and plant indicate higher effectiveness of static magnetic field in reducing biological damage than alternating magnetic field, especially in the case of the Barke variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu pola magnetycznego i promieni gamma na zmienność elementów plonowania jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L).
stymulacja, jęczmień jary, pole magnetyczne, promienie gamma, struktura plonu
Materiał wyjściowy do badań stanowiły powietrznie suche ziarniaki dwóch odmian jęczmienia jarego - Rasbet i Barke (Hordeum vulgare L.), które poddawano działaniu stałego i zmiennego pola magnetycznego oraz napromieniowaniu trzema zróżnicowanymi dawkami promieni gamma. Oprócz wyłącznych traktowań polem magnetycznym i promieniami gamma stosowano również traktowania łączone wg schematu - pole magnetyczne + promienie gamma. Ziarniaki wysiewano na poletka, określając po zbiorze parametry plonowania. Wyłączne działanie pola magnetycznego wywołało dla obu odmian wyraźne zróżnicowanie badanych cech wyrażone redukcją wartości badanych cech, przede wszystkim efektem stymulacji. W pojedynczych naświetlaniach promieniami gamma, najniższa z dawek (60 Gy) wykazywała nawet niewielki efekt stymulacji lecz pozostałe dawki indukowały efekt redukcji w porównaniu z kombinacją kontrolną i wyłącznym działaniem pola magnetycznego. Efekt współdziałania pola magnetycznego i promieni gamma w wywoływaniu uszkodzeń biologicznych w pokoleniu M1 wskazuje, że uzyskane wartości były generalnie niższe w porównaniu z formą wyjściową i wyłącznym działaniem pola magnetycznego, lecz dla większości kombinacji i cech, zwłaszcza bezpośrednio związanych z płodnością, wyraźnie wyższe. Mimo, że zmienne i stałe pole magnetyczne wywoływało stymulację badanych cech, stałe pole magnetyczne, zwłaszcza w odniesieniu do liczby płodnych kłosów z rośliny oraz liczby i masy ziaren z kłosa i rośliny wskazuje na jego większą efektywność w obniżaniu uszkodzeń biologicznych aniżeli zmienne pole magnetyczne, zwłaszcza dla odmiany Barke.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top