Macroelements in arable soils of the Siedlce Upland
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil Science and Agricultural Chemistry University of Life Sciences and Humanities in Siedlce ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 803-814
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to examine the contents of total phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium and sulphur and their distribution in type-differentiated 30 arable soil profiles on the Siedlce Upland (Dystric Cambisols, Haplic Luvisols, Stagnic Luvisols, Endogleyic Cambisols). In the investigated soils a variation was observed in the total content of phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium and sulphur in particular soil profiles and genetic horizons in these profiles. The content of the macroelemens could be presented in the order of decreasing values (g kg-1): in Dystric Cambisols and Haplic Luvisols Ca (9.97-13.6) > Mg (2.55-3.84) > K (2.13-2.68) > P (0.238-0.353) > Na (0.130-0.163) > S (0.076-0.103); in Stagnic Luvisols, and Endogleyic Cambisols Ca (2.00-3.75) > K (1.13-3.17) > Mg (1.06-2.76) > P (0.235-0.344) > Na (0.103-0.121)> S (0.093-0.106). The highest values of P, Ca, Mg and Na were determined in Dystric Cambisols, K – in Stagnic Luvisols, and S – in Endogleyic Cambisols. Profile distribution of analysed elements was differentiated by geological and soil forming processes, and anthropogenic activities (including agricultural). The highest content of  P and S were determined in the humus horizons, K – in the enriched horizons, Ca, Mg, and Na – in the parent rock ones. Statistical analysis proved significant correlations (positive and negative) between N, P, K, Ca, Mg and S, and influence of some properties of soils (pH, Corg, CEC, clay fraction) on the accumulation and distribution of analysed macroelements in investigated soil profiles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Makroelementy w glebach ornych Wysoczyzny Siedleckiej
makroelementy, gleby brunatnoziemne, gleby deluwialne, Wysoczyzna Siedlecka
Celem pracy było zbadanie zawartości ogólnej fosforu, potasu, wapnia, magnezu, sodu i siarki oraz ich rozmieszczenia w zróżnicowanych typologicznie 30 profilach gleb ornych Wysoczyzny Siedleckiej (gleby brunatne właściwe wyługowane – Dystric Cambisols, płowe typowe – Haplic Luvisols, płowe opadowo-glejowe – Stagnic Luvisols, deluwialne – Endogleyic Cambisols). W badanych glebach stwierdzono zróżnicowaną zawartość ogólną fosforu, potasu, wapnia, magnezu, sodu i siarki między poszczególnymi profilami glebowymi oraz w poszczególnych poziomach genetycznych danego profilu. Pierwiastki te można ułożyć w następujące szeregi malejących średnich zawartości (g·kg-1): w glebach brunatnych właściwych wyługowanych i płowych typowych Ca (9,97-13,6) > Mg (2,55-3,84) > K (2,13-2,68) > P  (0,238-0,353) > Na (0,130-0,163) > S (0,076-0,103) oraz w glebach płowych opadowo-glejowych i deluwialnych.Ca (2,00-3,75) > K (1,13-3,17) > Mg (1,06-2,76) > P (0,235-0,344) > Na (0,103-0,121) > S (0,093-0,106). Najwięcej P, Ca, Mg i Na stwierdzono w glebach brunatnych właściwych wyługowanych, K – w glebach płowych opadowo-glejowych, a S – w glebach deluwialnych. Profilowe rozmieszczenie badanych makroelementów zróżnicowały procesy geologiczne, glebotwórcze i działalność antropogeniczna (w tym rolnicza). W poziomach próchnicznych zanotowano najwięcej P i S,  w poziomach wzbogacania i skał macierzystych – K, w skałach macierzystych – Ca, Mg, Na. Obliczenia statystyczne wykazały istotne zależności (dodatnie i ujemne) pomiędzy N, P, K, Ca, Mg i S oraz wpływ wybranych właściwości gleby (pH, Corg, kationowej pojemności sorpcyjnej, frakcji iłowej) na akumulację i rozmieszczenie badanych makroelementów w omawianych glebach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top