RESEARCH PAPER
Municipal wastes moistness influence on different macroelemnts forms content
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Agricultural Environmental Protection, Agricultural University, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 107-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of study was determination of influence of moistness of composting municipal wastes leaving a compost processing line of a "Dano" system on a total content and water-soluble forms of N, P, K, and Mg. The material was composted for five months; it was aerated every 10-15 days, its humidity was determined and any water loss was supplemented. The following experiment variants were applied: A - composting on a prism with a 50% weight humidity (w/w) at the aeration day (with fluctuations of 44,0-52,0%); B- composting in an open-work container (1000 l) with a 50% w/w at the aeration day (with fluctuations of 46.2-53.4%); C composting in an open-work container (1000 l) with a humidity of 60% w/w (with fluctuations of 46.9-60%). During composting the total contents of nitrogen and phosphorus increase in all variants of the experiment due to mineralization process, that was reflected by a C, decrease. It was also found that higher level of moistness determined slower mineralization, particularly on the early stages of composting. It was reflected by lower content of total nitrogen and its water-soluble forms. The differentiation of moistness had the lowest influence on a total content of phosphorus and its water-soluble forms. An increase of total contents of potassium and magnesium was observed only at the humidity level of about 50% w/w. At the humidity of about 60% w/w potassium was eluted out whilst magnesium gave less soluble species. The results indicate also that high humidity of the composting mass (variant C) is not a guarantee of a sanitary safety since its temperature did not exceed 55°C.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uwilgotnienia odpadów miejskich na zawartość różnych form makroelementów
odpady komunalne, kompostowanie, wilgotność kompostów, makroelementy
Celem pracy było określenie wpływu uwilgotnienia kompostowanych odpadów miejskich opuszczających linię technologiczną kompostowni systemu "Dano", na zawartość całkowitą i formy wodnorozpuszczalne N, P, K, i Mg. Materiał kompostowano przez 5 miesięcy, napowietrzano w odstępach l0-15 dniowych, określano w nim wilgotność oraz uzupełniano ubytki wody. W eksperymencie zastosowano następujące warianty: A - kompostowanie na pryzmie przy 50% wilgotności wagowej (w/w) w dniu napowietrzania (z wahaniami 44,0- 52,0%); B- kompostowanie w pojemniku ażurowym (1000 l) przy 50% w/w w dniu napowietrzania (z wahaniami 46,2- 53,4%); C- kompostowanie w pojemniku ażurowym (1000 l) przy wilgotności 60% w/w (z wahaniami 46,9 - 60%). W czasie kompostowania wskutek procesów mineralizacji wzrastała zawartość całkowita azotu i fosforu we wszystkich wariantach eksperymentu, czego wyrazem było obniżenie C,. Równocześnie stwierdzono, iż wyższy poziom uwilgotnienia decydował o wolniejszym przebiegu mineralizacji, zwłaszcza w początkowym okresie kompostowania. Wyrażało się to niższą zawartością azotu całkowitego i jego form rozpuszczalnych w wodzie. Zróżnicowane uwilgotnienie wykazywało najmniejszy wpływ na zawartość całkowitą fosforu i jego form rozpuszczalnych w wodzie. Wzrost całkowitych zawartości potasu i magnezu obserwowano jedynie przy poziomie uwilgotnienia około 50% w/w. Przy uwilgotnieniu około 60% w/w następowało wymywanie potasu, natomiast magnez tworzył połączenia mniej rozpuszczalne. Wyniki badań wskazują również, że wysoka wilgotność kompostowanej masy (wariant C) nie gwarantowała bezpieczeństwa sanitarnego kompostu, gdyż jego temperatura nie przekraczała 55°C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top