RESEARCH PAPER
The content of carbon and its fractions as well as macroelements in compost produced according to GWDA technology
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition Department, Academy of Podlasie in Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-15
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 123-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The production of compost according to GWDA technology is the one of means for the preparation of the waste activated sludges for their agricultural utilization. The investigated compost was preparated on the mechanical-biological sewage purification plants at W~tgr6w which collects municipal (25%) and from milk processing factory (75%) sewages. The content of dry matter in compost reached 45,9% and in dry matter the following macroelements in g kg–1 N-12,51, P-7,48, K-1,27, C-12,51, Mg-1,66, S-4,05, Na-0,21 and heavy metals in mg kg–1 of dry matter: Cd-1,57, Pb-14,0. In the total amount of organic carbon in the I alkaline extracts (0,1 mol dm–3 NaOH) 62,3% was stated among this 65,0 of carbon was in humic acids and 35,0% in fulvic acids. The ratio of macroelements N:P:K:Ca:Mg:S, where N = 1 was 1,0:0,6:0,1:1,24:0,13:0,32 what indicates big deficiently of potassium in investigated compost. The ratio of C:N = 18,2: I indicated on the possibility of the quick mineralization process of compost after application in to the soils. The content of cadmium and lead allow on the agricultural utilization of investigated composts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość węgla i jego frakcji oraz makroskładników w kompoście wyprodukowanym wg technologii GWDA
kompost wyprodukowany wg technologii GWDA, osad ściekowy, węgiel, frakcje węgla, makroskładniki
Produkcja kompostów metodą GWDA jest jednym ze sposobów przygotowania osadów ściekowych do rolniczego ich wykorzystania. Badany kompost otrzymano z osadu ściekowego, z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Węgrowie, do której spływają ścieki komunalne (25%) i ścieki przemysłu mleczarskiego (75%). Zawartość suchej masy w tym kompoście wynosiła 45,9%; w suchej masie stwierdzono w g•kg–1: węgla w związkach organicznych 228; azotu całkowitego 12,51; fosforu 7,48; potasu 1,27; wapnia 15,51; magnezu 1,66; siarki 4,05; sodu 0,21 oraz wśród metali ciężkich: kadmu 1,57 i ołowiu ł4,0 mg•kg–1 suchej masy. W całkowitej zawartości węgła w związkach organicznych, w ekstrakcie 0,1 mol NaOH•dm–3 stwierdzono 62,3% jego zawartości, w której 65% to węgiel w kwasach huminowych, a 35% – w kwasach fulwowych. Stosunek makroskładników N:P:K:Ca:Mg:S, przy założeniu, że N= l, wynosił l,0:0,6:0,l:l,24:0,13:0,32, co wskazuje na duże niedobory potasu w badanym kompoście. Stosunek C: N wynoszący 18,2: l świadczy o możliwości szybkiej mineralizacji kompostu po jego wprowadzeniu do gleby. Zawartość metali ciężkich pozwala na wykorzystywanie rolnicze tego kompostu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top