Effect of fertilisation with compost from municipal solid wastes on concentration of selected heavy metals in soil and maize
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 787-802
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was estimation of the direct and consequential effect of fertilisation with compost from municipal wastes and compost from “green” wastes and other biodegradable wastes on the content of selected heavy metals (Cr, Pb, Cd, Ni) in maize biomass and on the content of available forms those elements in soil. The nitrogen dose applied per pot (8.60 kg of air-dry soil material) in the first year of the study in fertilised treatments was 1.00 g. In the case of treatments in which the organic materials were applied, the dose of nitrogen was introduced in whole with those materials, or as a divided dose (0.50 g N with the organic material + 0.50 g N in mineral form, NH4NO3). For comparison, fertilisation with chemically pure mineral salts and with swine manure was applied. The largest quantity of biomass, both aboveground parts and roots, was obtained in the first year of the study, in the treatment in which fertilisation with mineral salts was applied. In the second year, significantly the highest yields of maize biomass were obtained in treatments with composts or manure. The study showed also a positive response of maize to organic fertilisation applied in conjunction with mineral fertilisation. The introduction of considerable amounts of heavy metals into the soil with the compost from non-segregated municipal wastes did not cause their excessive accumulation in maize. Higher levels of available forms of the heavy metals under study were assayed in the soil immediately after the application of the composts than in the second year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nawożenie kompostami z odpadów komunalnych a zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i w kukurydzy
kukurydza, kompost, metale ciężkie, gleba
W badaniach oceniono bezpośredni i następczy wpływ nawożenia kompostem z niesegregowanych odpadów komunalnych oraz kompostem z odpadów roślinnych i innych biodegradowalnych na zawartość wybranych metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Ni) w biomasie kukurydzy, a także na zawartość dostępnych form tych pierwiastków w glebie. Dawka azotu zastosowana w przeliczeniu na wazon (8,60 kg powietrznie suchego materiału glebowego) w pierwszym roku badań w obiektach nawożonych wynosiła 1,00 g. W przypadku obiektów, w których zastosowano materiały organiczne dawka azotu została wprowadzona w całości z tymi materiałami lub jako dawka podzielona (0,50 g N z materiałem organicznym + 0,50 g N w formie mineralnej NH4NO3). Dla porównania zastosowano nawożenie czystymi chemicznie solami oraz obornikiem trzody chlewnej. Największą ilość biomasy, zarówno części nadziemnych jak i korzeni, uzyskano w pierwszym roku badań w obiekcie, w którym zastosowano nawożenie solami mineralnymi. W drugim roku badań istotnie największe plony biomasy kukurydzy uzyskano w obiektach, w których zastosowano komposty lub obornik. Badania wykazały również pozytywną reakcję kukurydzy na nawożenie organiczne w połączeniu z mineralnym. Wprowadzenie do gleby z kompostem z niesegregowanych odpadów komunalnych znacznych ilości metali ciężkich nie spowodowało nadmiernego ich nagromadzenia w kukurydzy. Więcej przyswajalnych form badanych metali ciężkich w glebie oznaczono bezpośrednio po zastosowaniu kompostów niż w drugim roku badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top