RESEARCH PAPER
Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzyńskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-10
 
 
Acta Agroph. 2004, 1(101 -), 1-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sandy silt and silty loam (loess) formations of south east Poland are presented on geological maps as loess. Such presentation is questioned since the textural differences can result in soil properties affecting soil quality. This study aimed to determine texture and some chemical and physical properties in main horizons of Luvisols derived from the both formations under forest and arable cropping. The results indicated that soils derived from sandy silt compared to loess formations at comparable horizons are characterised by greater sand content, bulk density and acidity and lower soil organic carbon, Fe concentration, specific surface area and porosity for pores retaining plant available water. The soils under forest compared to those under arable cropping showed greater soil organic carbon content, acidity, Fe concentration and lower bulk density. The differences were affected by soil horizon. It has been stated that the total porosity of the soils derived from sandy-silt formations was smaller than in the soils of loess origin and the differences were the most evident in the upper parts of the profiles of the forest soils. The amount of macropores in the forest soils, created from both parent materials was considerably higher than in the arable soils, while the soils derived from sandy-silt formations were characterized by generally lower amount of mesopores and micropores than in the soils created from loess. The amount of water easily available for plants was considerably lower in the soils created from sandy-silt formations than in the soils of loess origin - it was especially well seen for the forest soils. The amount of water difficult available for plants was generally considerably higher than the amount of water easily available, in all the investigated soil profiles and it practically did not depend on the kind of parent material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy
właściwości hydrofizyczne, użytkowanie, gleby płowe
Utwory piaszczysto-pyłowe i pyłowe (lessowe) południowo-wschodniej Polski są przedstawiane na mapach geologicznych jako lessy. Połączenie to jest kwestionowane, ponieważ różnice w uziarnieniu tych gleb mają wpływ na szereg właściwości warunkujących ich jakość. W niniejszej pracy porównano wybrane właściwości chemiczne i fizyczne w poziomach genetycznych gleb płowych (uprawnych i leśnych) wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych (lessu). Gleby wytworzone z utworów piaszczysto-pyłowych w porównaniu do gleb wytworzonych z utworów pyłowych charakteryzują się w porównywalnych poziomach genetycznych większą zawartością piasku, gęstością, kwasowością i mniejsza zawartością węgla organicznego i żelaza, porów zatrzymujących wodę dostępną dla roślin oraz powierzchnią właściwą. Gleby leśne w porównaniu do uprawnych są zasobniejsze w węgiel organiczny i żelazo. Charakteryzują się wyższą kwasowością i mniejszą gęstością. Zakres tego zróżnicowania zmienia się w zależności od poziomu genetycznego. Stwierdzono, że porowatość ogólna gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych była niższa w porównaniu z tymi wytworzonymi z lessu. Ilość makroporów w glebach leśnych wytworzonych z obu badanych skał macierzystych była znacząco wyższa niż w glebach uprawnych, a gleby wytworzone z utworów piaszczysto-pyłowych charakteryzowały się generalnie niższą ilością mezoporów i mikroporów w porównaniu z wytworzonymi z lessu. Ilość wody łatwo dostępnej dla roślin była znacząco niższa w glebach wytworzonych z utworów piaszczystopyłowych niż z lessu, co jest szczególnie dobrze widoczne w glebach leśnych. Ilość wody trudno dostępnej dla roślin generalnie była znacznie wyższa od zawartości wody łatwo dostępnej we wszystkich badanych profilach glebowych i praktycznie nie zależała od rodzaju skały macierzystej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top