RESEARCH PAPER
Viscoelastic characteristics op sugar beet roots
 
More details
Hide details
1
Department of Technical Sciences, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 37-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the base of stress relaxation test for sugar beet root samples the relationships between the state of strain and the stress in time was determined. The experiment consists of two independent stress relaxation tests, which were carried out for samples loaded in the state of uniaxial strain and the state of uniaxial stress. The results of the investigation are presented in the form or time functions of the shear modulus, the bulk modulus and Poissins ratio. It was shown that increase of initial rate of deformation causes the increase of modulus of elasticity of the samples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Lepkosprężyste charakterystyki korzeni buraków cukrowych
korzeń buraka cukrowego, relaksacja naprężeń, lepkosprężystość
W niniejszej pracy w oparciu o test relaksacji naprężeń przedstawiono zależności pomiędzy stanem naprężeń i odkształceń w czasie w próbkach korzeni buraków cukrowych odmian Oktawia i Janus. Dane doświadczalne uzyskano z dwóch niezależnych testów relaksacji naprężeń przeprowadzanych w warunkach stanu jednoosiowego odkształcenia i stanu jednoosiowego naprężenia próbki. W wyniku eksperymentów wyznaczono przebiegi w czasie modułów ścinania, ściśliwości objętościowej i współczynnika Poissona. Stwierdzono tendencję wzrostową modułów sprężystości próbek obu odmian korzeni wraz ze wzrostem prędkości deformacji wstępnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top