RESEARCH PAPER
Zinc cummulation in plants culivated on fields Irrigated with municipal waste waters after second step
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 221-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to establish, which of tested plants (poplar, willow, mixture of grasses, hemp, spring rape) cultivated on experimental fields (Eutric Histosol) irrigated with municipal wastewater's (after second [biological) step of purification) is the most efficient in accumulation of zinc. Experimental fields with each plant were divided into three parts: control part (A); flooded with single (600 mm) dose of water (B); flooded with double dose (C). Zinc content analyses were done with atomic absorption spectrometer. The highest concentrations of zinc (32-290 mg kg–1) were observed in poplar leaves. The experiment demonstrated the following order of zinc content in green parts of the plants: poplar > willow > hemp > rape >= mixture of grasses. The highest concentrations of zinc were the most often observed in plants grown on control fields.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kumulacja cynku przez rośliny uprawiane na polach zalewanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania
cynk, kumulacja, ścieki, rośliny
Celem pracy było ustalenie, które z badanych roślin (topola, wierzba wiciowa, rzepak, konopie i mieszanka traw) kumulują największe ilości cynku oraz jak zróżnicowany stopień nawadniania gleby wpływa na pobranie tego pierwiastka. Eksperyment przeprowadzono na polach doświadczalnych (gleba torfowo-murszowa) irygowanych ściekami miejskimi o II stopniu oczyszczenia. Pola doświadczalne były podzielone na trzy kwatery: kontrolną (A), zalewaną pojedynczą dawką ścieków miejskich po II stopniu oczyszczenia (B) oraz zalewaną dawką podwójną (C). Ilość ścieków wprowadzanych na pola wynosiła odpowiednio 600 i 1200 mm w ciągu roku. Oznaczenia stężeń cynku w materiale roślinnym wykonywano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) Stężenia cynku mieściły się w zakresie 11-290 mg kg–1. Najwyższą zawartość cynku stwierdzono w liściach topoli, 32-290 mg kg–1. Pozostałe rośliny można uszeregować następująco: wierzba, konopie, rzepak, mieszanka traw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top