RESEARCH PAPER
Manganese concentration in plants cultivated on fields irrigated with municipal waste waters after second step of purification
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 135-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to establish, which of the plants (poplar, willow, mixture of grasses, spring rape) cultivated on experimental fields (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters (after second [biological] step of purification) is the most efficient in accumulation of manganese. Each field was divided into three parts: control part (A); flooded with single (600 mm) dose of sewage water (B); flooded with double dose (C). Manganese content analyses were done with atomic absorption spectrometer. The highest concentrations of Mn (35-128 mg kg–1) were observed in poplar leaves. The experiment demonstrated the following order of Mn content in green parts of the plants: poplar > willow > rape > mixture of grasses. The highest concentrations of manganese were the most often observed in plants grown on control fields.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koncentracja manganu w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia
mangan, kumulacja, ścieki, rośliny
Celem pracy byto ustalenie, które z badanych roś lin (topola, wierzba wiciowa, rzepak i mieszanka traw) kumulują największe il ości manganu oraz jak zróżnicowany stopień nawadniania gleby wpływa na pobranie tego pierwiastka. Eksperyment przeprowadzono na polach doświadczalnych (gleba torfowo-murszowa) irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia. Pola doświadczalne były podzielone na trzy kwatery: kontrolną (A), zalewaną pojedynczą dawką ścieków miejskich po II stopniu oczyszczenia (B) oraz zalewaną dawką podwójną (C). Ilość ścieków wprowadzanych na pola wynosiła odpowiednio 600 i 1200 mm w ciągu roku. Oznaczenia stężeń manganu w materiale roślinnym wykonywano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). Stężenia Mn w roślinach mieściły się w zakresie od 8 do l 28 mg kg–1. Najwyższą zawartość manganu stwierdzono w liściach topoli, 35-128 mg kg–1. Pozostałe rośliny można uszeregować następująco: wierzba > rzepak > mieszanka traw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top