RESEARCH PAPER
The influence of nitrates (V) level on N2O emission from Selected soils in model investigations
 
More details
Hide details
1
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 209-219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was determination, influence on level of nitrate (V) in soil on denitrification rate, which was measured by amount of emitted nitrous oxide. For studies podzolic soil – Apglp.glp and two brown soils – Bli and Bpgm-gc.sk were selected. Native level of nitrate (V) in these soils was riched by addition of nitrates, up to the level of fertilization 100 and 200 kg N-NO3/ha. Emission of nitrous oxide from soil began before third day of incubation. Maximum emission depended not only on doses provided nitrates, but first of all was connected with soil properties. These properties determinate potential ability of soil to denitrification and was two times higher in soil B, with organic carbon level 0.98% than in soil A, which contained 0.73% Corg. at the same level if nitrates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ poziomu azotanów na emisję N2O z wybranych gleb w badaniach modelowych
emisja N2O, denitryfikacja, azotany, gleby
Celem pracy było określenie wpływu poziomu azotanów w glebie na tempo denitryfikacji, mierzonej ubytkiem azotanów oraz ilością emitowanego podtlenku azotu. Do badań wybrano· glebę płową – Apglp.glp oraz dwie gleby brunatne- Bli i Bpgm-gc.sk. które wzbogacono dawkami azotanów do wartości odpowiadającej nawożeniu 100 i 200 kg N-NO3/ha. Emisja podtlenku azotu z gleby rozpoczęła się już w pierwszych trzech dniach, a jej wielkość maksymalna zależała nic tylko od dawki wprowadzonych azotanów (V), ale była przede wszystkim związana z cechami rodzajowymi gleby, które określają jej potencjalną zdolność do denitryfikacji i przy tym samym poziomie azotanów (V) była dwukrotnie większa w glebie brunatnej, w której zawartość węgla organicznego wynosiła 0,98% w porównaniu z glebą A o poziomie węgla organicznego równym 0,73%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top