RESEARCH PAPER
Contents and accumulation of chromium by plants fertilised with composts and vermicomposts of tannery sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. A. Mickiewicza 21,31-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 149-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations aimed at determination o f direct and consecutive effects of treatment with tannery organic materials on the contents and accumulation of chromium by plants cultivated in a pot experiment. Obtained results reveal that both the contents and uptake of chromium by plants fertilised with the organic materials depended on the yield, species and position in crop succession. High concentration of chromium in tannery material s used for the treatment did not affect increase radically this element contents in the plant top parts, and at the same time chromium contents in the plant top parts which may be a potential source of animal fodder remained on a deficit level. Generally it was found that chromium was blocked mainly in the root system of the cultivated plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość i akumulacja chromu w roślinach na wożonych kompostami i wermikompostami z osadów garbarskich
rośliny, zawartość chromu, osady garbarskie, kompost, wermikompost
Celem niniejszych badań było określenie wpływu bezpośredniego i następczego zastosowanego nawożenia materiałami organicznymi pochodzenia garbarskiego na zawartość i akumulację chromu w roślinach w warunkach doświadczenia wazonowego. Zawartość chromu w roślinach nawożonych materiałami organicznymi pochodzenia garbarskiego zależała od gatunku i kolejności uprawy. Wysoka koncentracja chromu w materiałach garbarskich stosowanych do nawożenia nie wpłynęła na zwiększenie zawartości tego pierwiastka w częściach nadziemnych. Zawartość chromu w częściach nadziemnych roślin, mogących stanowić potencjalne źródło paszy dla zwierząt, kształtowała się na poziomie wartości niedoborowych. Stwierdzono, że chrom był zatrzymywany w systemie korzeniowym uprawianych roślin, a zróżnicowanie ilości chromu pobranego wynikało z różnic w plonie roślin oraz z zastosowanego nawożenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top