Kinetics of anthocyanin colour changes during heating solutions of chokeberry, enocyanin and elderberry pigments
 
More details
Hide details
1
Department of Fruit and Vegetables Processing, Institute of Food Technology of Plant Origin, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 31, 60-627 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 625-636
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to compare the effect of heating of anthocyanin pigment solutions made from chokeberry, red grapes (enocyanins) and elderberry on their colour. The experiment was designed using the response surface method according to the Box-Behnken model for the following values of independent variables: pH of 3.0-5.0, anthocyanin concentrations of 5-20 mg (100 cm3)-1, heating time of 0-120 min and heating temperature of 70-90oC. In all experiments for models selected by Design-Expert software the obtained F value was less than 0.001, which corresponds to their very good fit. Out of the tested factors the biggest effect on changes in pigment contents was found for their concentration, followed by heating time. The biggest changes in colour were recorded in chokeberry pigment solutions, while the lowest effect of analysed factors on colour parameters CIE L*a*b* was observed in the case of elderberry pigment solutions. The response space method in the analysed range of experimental factors makes it possible to very effectively predict changes in colour depending on heating conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kinetyka zmian barwy antocyjanów w czasie ogrzewania roztworów barwników z aronii, czerwonych winogron i czarnego bzu
barwa, ogrzewanie, aronia, czarny bez, enocyjanina
Celem pracy było porównanie wpływu ogrzewania roztworów barwników antocyjanowych aronii, czerwonych winogron (enocyjaniny) i czarnego bzu na ich barwę. Doświadczenia zaplanowano z zastosowaniem metody powierzchni odpowiedzi wg modelu Box-Behnkena dla następujących wartości zmiennych niezależnych: pH: 3,0-5,0; stężenie antocyjanów: 5-20 mg×(100 cm3)-1; czas: 0 -120 min; temperatura ogrzewania: 70-90oC. We wszystkich doświadczeniach dla modeli wybranych przez program Design-Expert uzyskano wartość F mniejszą od 0,001, co odpowiada bardzo dobremu ich dopasowaniu. Z badanych czynników największy wpływ na zmiany zawartości barwników miało ich stężenie, a następnie czas ogrzewania. Największe zmiany barwy następowały w roztworach barwników aronii – w tym przypadku wartości współczynników dla zmiennych czas i temperatura przyjmowały największe wartości. Naj-mniejszy wpływ badanych czynników na parametry barwy CIE L*, a* i b* obserwowano w przypadku roztworów barwników czarnego bzu. Metoda powierzchni odpowiedzi w badanym zakresie czynników doświadczalnych umożliwia dobre przewidywanie zmian barwy, w zależności od warunków ogrzewania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top