RESEARCH PAPER
Modellino of the thermo- and hydrophysical changes in a soil heated by air
 
More details
Hide details
1
Katedra Mechanizacji Rolnictwa, AR w Krakowie
 
2
Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 115–129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents quantitative comparison of results concerning temperature and water content changes in a soil heated by air. In description of the heat and soil water movement two models have been used: simplificated model of Luikov and model of Philip and de Vries. An analysis of the heat and soil water flow has been made in a reproducible element of the installation, assuming symmetry and isolation of both edges of the element. Calculations by means of simulation have been made for the sand. On the basis of achieved results has been stated that trends of changes of the analysed values describing the physical state of the sand are comparable. Compatibility between values of temperature and water content calculated by means of the analysed models amounts from 61 to 92%. The developed numerical algorithms (both for drying model and de Vries model) make possible to introduce changes of the model input parameters and to carry out experiments by means of simulation. Nevertheless, solution of the algorithm for drying model is more simple because a unilateral feedback takes place.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie termo i hydrofizycznych zmian w glebie ogrzewanej powietrzem
powietrze, ogrzewanie, podłoże, matematyczne modele
W pracy przedstawiono porównanie zmian temperatury i zawartości wody w glebie ogrzewanej ciepłym powietrzem. Do opisu ruchu ciepła i masy wykorzystano dwa modele: uproszczony model Łykowa i model Philipa i de Vriesa. Analizę przepływu ciepła i wody glebowej przeprowadzono w elemencie powtarzalnym instalacji z przyjętym i warunkami symetrii oraz izolacyjności na obydwu brzegach elementu. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla piasku. Na podstawie analizy stwierdzono, że tendencje zmian analizowanych wartości opisujących stan fizyczny piasku są porównywalne ze sobą, zgodność między obliczonymi wartościami temperatury i zawartości wody uzyskanymi z rozwiązania analizowanych modeli waha się od 61 do 92%. W zbudowanych algorytmach numerycznych (zarówno w uproszczonym modelu Łykowa jak i modelu Philipa i de Vriesa) istnieje możliwość zmian parametrów wejściowych modelu, w wyniku czego można przeprowadzić eksperymenty symulacyjne, jednakże algorytm uproszczonego modelu Łykowa z racji występowania sprzężenia jednostronnego jest prostszy do rozwiązania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125