Initial estimation of laser light influence on morphological characters and diastatic power of winter wheat genotypes
 
 
More details
Hide details
1
Department of Genetics, Plant Breeding and Seed Production Wrocław University of Environmental and Life Sciences Plac Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 491-499
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Material for the investigation were five winter wheat cultivars: Alkazar, Bogatka, Finezja, Ludwig and Smuga. In a two-factor laboratory experiment the influence of the application of laser light on sowing value and morphological characters (radicle length, coleoptile and first leaf length) in early development phases were estimated. Also diastatic power was observed (total activity of enzymes α and β amylase) as well as the vigour index. Laser radiation caused stimulation of the morphological characters. The depression generated by laser light in the diastatic power may have an application in the bakery industry. Significant increase of the vigour index of some genotypes confirmed possibility of using laser light for seeds improvement.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena wpływu światła lasera na zmiany cech morfologicznych i siły diastatycznej genotypów pszenicy ozimej
cechy morfologiczne, indeks wigoru, promieniowanie laserowe, pszenica ozima, siła diastatyczna
Materiał do badań stanowiło pięć odmian pszenicy ozimej: Alkazar, Bogatka, Finezja, Ludwig i Smuga. W doświadczeniu laboratoryjnym dwuczynnikowym oceniano wpływ zastosowania światła laserowego na wartość siewną i cechy morfologiczne roślin (długość korzonka zarodkowego, koleoptyla i nadziemnej części siewki), we wczesnych fazach rozwojowych. Ponadto oznaczano siłę diastatyczną (sumaryczną aktywność enzymów amylolitycznych alfa i beta amylaz) oraz indeks wigoru. Światło lasera spowodowało stymulację cech morfologicznych siewek. Wywołane światłem lasera obniżenie siły diastatycznej może mieć zastosowanie w przemyśle piekarniczym. Istotne zwiększenie indeksu wigoru u niektórych genotypów pszenicy ozimej potwierdza możliwość zastosowania światła laserowego do uszlachetniania nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top