Water conditions in selected soils under willow coppice and virginia fanpetals
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
State School of Higher Vocational Education in Jarosław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 479-489
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water retention curve of the investigated soils were presented and the influence of plant tillage on their course were analyzed. The effect of Willow coppice vs. follow and Virginia Fanpetals vs. follow on water retention curves, dynamics of moisture in soil profile, and amount of water useful for plants on heavy loam and loamy sand were analyzed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stosunki wodne w wybranych glebach pod wierzbą krzewiastą i ślazowcem pensylwiańskim
rośliny energetyczne, stosunki wodne, krzywa retencji wodnej, dynamika wilgotności
W pracy przedstawiono krzywe retencji wodnej badanych gleb i przeanalizowano wpływ uprawianych roślin na ich przebiegi. Dokonano analizy dynamiki wilgotności w profilu glebowym pod kątem wpływu uprawianej rośliny na wartości wilgotności, zawartość wody grawitacyjnej oraz wody użytecznej dla roślin. Wykazano wpływ gatunku uprawianej rośliny na stosunki wodne gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top