Comparison of direct solar radiation and its atmospheric extinction in Warsaw and Mikołajki
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology, Institute of Geography, Nicolaus Copernicus University ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 501-514
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present study makes a comparison of the amount of direct solar radiation and its extinction in Warsaw and in Mikołajki. The input material was sourced from the results of measurements recorded by the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) in the years 1960-2003. In this study, only those days are considered when the measurements were taken at both stations. For each station, the amount of solar radiation reaching the surface of the Earth was determined in relation to the solar constant and the spectral composition of the radiation was presented. The extinction of direct solar radiation was expressed by means of Linke’s turbidity factor reduced to the atmospheric mass of 2 (TLAM2). The average amount of solar radiation in relation to the solar constant recorded for the reference period was bigger in Mikołajki. Also, the mean turbidity factor indicates a smaller extinction in Mikołajki (TLAM2 = 2.86) when compared to Warsaw (TLAM2 = 3.19). In an annual course, the highest values of TLAM2 are observed in spring (Warsaw) or summer (Mikołajki), and the lowest in winter (at both stations). The optical state of the atmosphere was also evaluated depending on the type of prevailing air masses. For all distinguished air masses, the atmospheric turbidity was bigger in Warsaw than in Mikołajki. It is a characteristic feature of both stations that the highest turbidity occurred in tropical air masses and the lowest in arctic air masses. The continental type came out as the most turbid of all polar masses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie bezpośredniego promieniowania słonecznego i jego ekstynkcji w atmosferze w Warszawie i Mikołajkach
bezpośrednie promieniowanie słoneczne, wskaźnik zmętnienia Linkego, Warszawa, Mikołajki
W opracowaniu porównano wielkość bezpośredniego promieniowania słonecznego i jego ekstynkcji w Warszawie i w Mikołajkach. Materiał źródłowy stanowiły wyniki pomiarów prowadzonych przez IMGW w latach 1960-2003. Do opracowania z badanego okresu wybrano tylko te dni, w których pomiary były wykonywane na obu stacjach. Dla każdej stacji obliczono wielkość promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi w stosunku do stałej słonecznej oraz przedstawiono strukturę spektralną promieniowania. Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego została przedstawiona poprzez wskaźnik zmętnienia Linkego zredukowany do masy atmosfery równej 2 (TLAM2). Średnio większym udziałem promieniowania słonecznego w porównaniu do stałej słonecznej w badanych dniach charakteryzowały się Mikołajki. Również średnia wartość wskaźnika zmętnienia Linkego wskazuje na mniejszą ekstynkcję promieniowania w Mikołajkach (TLAM2 = 2,86) w porównaniu z Warszawą (TLAM2 = 3,19). W przebiegu rocznym największe wartości TLAM2 obserwowane były wiosną (Warszawa) lub latem (Mikołajki), a najmniejsze zimą (dla obu stacji). Stan optyczny atmosfery został zbadany także w zależności od rodzaju występujących mas powietrza. Dla wszystkich wyróżnionych mas powietrza większe zmętnienie wystąpiło w Warszawie w porównaniu z Mikołajkami. Cechą wspólną dla obu stacji było największe zmętnienie w masie zwrotnikowej, a najmniejsze w arktycznej, spośród mas polarnych największym zmętnieniem charakteryzowało się powietrze kontynentalne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top