Influence of time of storage on rheological proprieties of potato tubers
 
More details
Hide details
1
Basic Machine Construction Section, Agricultural University, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
2
Agricultural and Food Technology Section, Agricultural University, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 99-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Creep tests were performed on the flesh of potato tubers of Salto cultivar during a period of proper storage. Cylindrical samples with dimensions of 14,7x10 mm were subjected to compression along the height, followed by relaxation. Stress level of 0.34 MPa was adopted for the tests, which corresponded to sample rebound of about 70%. An influence of time of storage as well as of the size of tubers on the value of elasticity modulus and creep velocity was observed. No influence of these factors was found on the level of rebound and on the dynamic viscosity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ czasu przechowywania na właściwości reologiczne bulw ziemniaka
ziemniak, przechowywanie, właściwości reologiczne, testy pełzania
Przeprowadzono testy pełzania na miąższu bulw odmiany Salto w okresie przechowywania właściwego. Walcowe próbki o wymiarach 14,7x10 mm, poddawano ściskaniu wzdłuż wysokości, a następnie je odciążano. Przyjęto poziom naprężeń równy 0,34 MPa, co odpowiadało nawrotowi próbek w około 70%. Stwierdzono wpływ czasu przechowywania oraz wielkości bulw na wartości modułu sprężystości i prędkości pełzania. Nie wykazano wpływu tych czynników na wielkość nawrotu i lepkości dynamicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top