Experimental characteristics of freezing of Apple-pear puree with sweetening substances addition
 
More details
Hide details
1
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 105-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presents experimental stusies on selected sweetening substances (glucose, saccharose, honey and cane sugar) used to obtain frozen homogeneous apple-pear puree. The analysed influence of the type and rate of addition (by weight) of the substances on the cryoscopic temperature of the investigated products proved to be significant. Increase in the rate of addition of the sweetening substances resulted every time in a decrease of the cryoscopic temperature of the purees under study. The investigated temperature dependences on the additives percentage by weight are well expressed by quadratic equations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Doświadczalna charakterystyka zamrażania przecieru jabłkowo-gruszkowego z dodatkiem substancji słodzących
zamrażanie, temperatura krioskopowa, przeciery owocowe
W pracy przeprowadzono badania eksperymentalne nad wykorzystaniem wybra-nych substancji słodzących (glukoza, sacharoza, miód, cukier trzcinowy) do otrzymania mrożonego homogennego przecieru jabłkowo-gruszkowego. Analizowano wpływ rodzaju i udziału masowego tych substancji na kształtowanie się wartości temperatury krioskopowej badanych przecierów. Wykazano istotny wpływ rodzaju i udziału masowego dodawanej substancji na kształtowanie się badanej wielkości. Zwiększając udział masowy dodawanej substancji słodzącej doprowadza się każdorazowo do obniżenia wartości temperatury krioskopowej badanych przecierów. Zbadane zależności tej temperatury od masowego udziału dodatków dobrze opisują równania drugiego rzędu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top