Influence of synergic treatment with magnetic field and chemomutagene (MNU) on variability of yield structure traits in grasspea (Lathyrus sativus L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
2
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 137-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of the study was grasspea (Lathyrus sativus L.) of the Krab variety. The seeds were subjected to the effect of static and alternating magnetic field, treated with a chemomutagene (MNU), and subjected to a combined treatment – magnetic field + MNU. Two different levels of magnetic field intensity (both static and alternating) and three doses of MNU were applied. After the treatments, the seeds were sown into plots in a field experiment to obtain plants of M1 generation. After harvest, the plants were analyzed for yield parameters as compared to control plants. Treatments with magnetic field alone induced, for a majority of the traits studied, a slight stimulation effect or, to a lesser degree, a reduction effect, or else the values of the traits remained on the level of the initial form. In the case of treatment with MNU doses alone, a high level of biological damage was induced, increasing with the use of stronger doses of the mutagene. This was particularly visible for traits directly related to plant fertility. In the combined treatments (magnetic field + MNU), the values of the traits studied, without exception, were lower in comparison with the magnetic field treatments, but for most of the combinations they were higher than for the MNU treatments. This indicates the possibility of using magnetic field treatments in combination with MNU for the reduction of biological damage caused by the motagene, and thus to increase of number of seeds from the M1 generation of plants. Although the differences in the effect of the alternating and static magnetic field were slight, the result obtained suggest a higher effectivness of static field in combined treatments in reducing the level of biological damage induced by the mutagenic agent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ synergistycznych traktowań polem magnetycznym i chemomutagenem (MNU) na zmienność cech struktury plonu lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.)
chemomutagen, lędźwian siewny, pole magnetyczne, struktura plonu, uszkodzenia biologiczne
Obiektem badań był lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.) odmiany Krab, którego nasiona poddawano działaniu stałego i zmiennego pola magnetycznego, chemomutagenu (MNU) oraz kombinacji łączonych – pole magnetyczne + MNU. Zastosowano dwa zróżnicowane natężenia stałego i zmiennego pola magnetycznego oraz trzy dawki MNU. Po zakończeniu traktowań nasiona posłużyły do założenia doświadczenia polowego w celu uzyskania roślin pokolenia M1, które po zbiorze analizowano pod względem cech struktury plonu w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Wyłączne zastosowanie pola magnetycznego wywołało dla większości cech niewielki efekt stymulacji, w mniejszym stopniu redukcji lub wartości cech pozostawały na poziomie odmiany wyjściowej. W przypadku wyłącznego działania MNU uzyskano wysoki poziom uszkodzeń biologicznych, wzrastający wraz z stosowaniem wyższych dawek mutagenu. Było to szczególnie widoczne dla cech bezpośrednio związanych z płodnością roślin. W kombinacjach łączonych (pole magnetyczne + MNU) wartości badanych cech były bez wyjątku niższe w porównaniu z wyłącznym stosowaniem pola magnetycznego lecz dla większości kombinacji wyższe aniżeli po wyłącznym stosowaniu MNU. Wskazuje to na możliwość wykorzystania pola magnetycznego w kombinacji z MNU dla obniżenia uszkodzeń biologicznych wywołanych działaniem mutagenu, a tym samym na zwiększenie liczby nasion z roślin pokolenia M1. Mimo, że różnice między działaniem zmiennego i stałego pola magnetycznego były niewielkie, uzyskane wyniki sugerują wyższą efektywność stałego pola magnetycznego w kombinacjach łączonych w obniżaniu poziomu uszkodzeń biologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top