Evaluation of soil translocation due to deep mouldboard plow
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-902 Lublin
 
2
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 129-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil translocation due to deep moldboard plow (up to 23-24 cm) was studied on a soil developed from loess. Tillage was performed with a 3-blade plough along a slope of 12%. Aluminium cubes of 15 mm edge-length were used as tracers. The studies showed that soil was displaced – on average – by a distance of 37.1 and 23.6 cm along tillage direction, respectively for down-slope and up-slope tillage. Average translocation across the slope (perpendicular to tillage direction) was 39.2 and 39.8 cm, respectively for down-slope and up-slope tillage direction. The results showed that each year about 45.8 kg of soil is displaced in down-slope direction from a field width of 1 m. The studies indicated that tillage implements are an important factor in relief and soil transformation of eroded areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena przemieszczenia gleby pod wpływem orki głębokiej
erozja uprawowa, orka płużna, gleba lessowa
W badaniach prowadzonych na glebie płowej wytworzonej z lessu określano przemieszczenie gleby podczas orki głębokiej (do 23-24 cm). Orkę wykonano pługiem 3-skibowym wzdłuż zbocza o nachyleniu 12%. Jako znaczniki wykorzystano kostki sześcienne o boku 15 mm. Stwierdzono, że gleba uległa przemieszczeniu na średnią odległość 37,1 oraz 23,6 cm wzdłuż kierunku orki, odpowiednio dla zabiegu prowadzonego z góry i pod górę zbocza. Średnie przemieszczenie w poprzek kierunku orki wyniosło 39,2 oraz 39,8 cm, odpowiednio dla orki prowadzonej z góry i pod górę zbocza. Oznacza to, że corocznie wskutek orki głębokiej, z pasa pola o szerokości 1 m, przemieszczeniu w dół zbocza podlega 45,8 kg gleby. Przeprowadzone badania wskazują, że zabiegi uprawowe stanowią ważny czynnik w przekształcaniu rzeźby i gleb terenów erodowanych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top