Influence of sulphur fertilization on commercial and seed tuber yield of potato
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Agriculture in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 383-396
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was conducted in 2001-2003 on a leached brown earth with loamy, silty soil texture. The aim of the present investigation was to quantify the influence of sulphur on commercial and seed tuber yield and its structure. Sulphur was applied with different sulphur forms (elemental S and K2SO4) and rates (0, 25 and 50 kg ha-1 S). The application of sulphur and meteorological characteristic (rainfall and temperature) did not influence the commercial and seed tuber yield. An interrelation was observed between commercial and seed tuber yield of tubers and mean mass of 1 tuber. This features gave a significant prediction on commercial and seed tuber yield. Therefore, for precise estimation of commer-cial and seed tuber yield of potato, the mean mass of 1 tuber can be accepted, where a dependence was noticed. The application of with sulphur in dose of 50 kg ha-1 significantly increased the yield and per-centage share of tubers diameters of 4-5 cm. The yield tubers of 5-6 cm in diameter was the highest when 25 kg ha-1 was applied in sulphate form and 50 kg ha-1 S in elemental form. Other tuber diameters and studied elements of yield structure were not modified by sulphur fertilization. Variability of studied char-acteristics was more strongly determined by weather factors and by interaction of climatic conditions with sulphur fertilization than by direct influence of S.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia ziemniaka siarką na plon bulw handlowych i sadzeniaków
ziemniak, nawożenie siarką, plon handlowy bulw, plon sadzeniaków
Działania proekologiczne, mające na celu ograniczenie emisji SO2 spowodowały, że począwszy od lat 80. XX wieku w Europie Zachodniej zaczęto zauważać ujemny bilans siarki w glebach, zwłaszcza lekkich. W aspekcie tym przyjęto hipotezę, że gleby lekkie nie pokrywają zapotrzebowania ziemniaka w siarkę. Weryfikacji hipotezy przeprowadzono w trzyletnim eksperymencie polowym (2001-2003) we wsi Malice k. Hrubieszowa na glebie brunatnej wyługowanej, wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego pylastego, zaliczonej do kompleksu żytniego dobrego, o odczynie lekko kwaśnym. Celem podjętych badań było sprawdzenie jak nawożenie siarką w formie siarczanu potasu (K2SO4) i elementarnej (S0) w dawce 0, 25 i 50 kg S•ha-1 wpływa na plon bulw frakcji handlowej i sadzeniaków ziemniaka w warunkach glebowo-klimatycznych Zamojszczyzny. Wykazano, że nawożenie siarką (25 kg S•ha-1 w formie K2SO4 i 50 kg S•ha-1 w formie S0) różnicowało udział masy poszczególnych frakcji bulw w plonie handlowym i sadzeniaków, przy czym nie miało wpływu na wielkość końcową tych plonów. Stwierdzono wystąpienie istotnej korelacji pomiędzy plonem handlowym i sadzeniakowym a masą 1 bulwy, zmienna ta wnosiła ponadto istotny wkład w predykcję plonu handlowego i sadzeniakowego. Generalnie, wartości badanych cech ziemniaka były najsilniej modyfikowane czynnikiem pogodowym i współdziałaniem warunków klimatycznych z nawożeniem siarką, niż bezpośrednim wpływem nawożenia S.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top