Weed infestation of winter rye canopy dependent on different cultivation technology
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Ecology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 397-405
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this work was to determine the influence of conventional and ploughless tillage systems on infestation in two differentiated fertilization and plant protection levels. Before harvest of winter rye, the weed infestation was determined with the square-frame method. The estimations included the number of weeds, the weed species composition and air dry mass of weeds in two random selected places of each plot (0.5 m2). Data obtained were statistically analysed by ANOVA, and the mean values were compared by means of the least significant differences using the Tukey test. Conventional tillage system compared with the ploughless system significantly decreased the number of monocotyledonous weeds, of total weeds, and air-dry mass of weeds. Conventional tillage system decreased primarily the appearance of Apera spica-venti in a canopy of winter rye. Intensive fertiliza-tion and plant protection significantly decreased the number of dicotyledonous weeds and total weeds in canopy of winter rye. Intensive mineral fertilization with Starane 250 WC (fluroxypyr), compared to the basic fertilization, notably limited the number of Matricaria maritima and the number of weeds species – from 38 to 32.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zachwaszczenie łanu żyta ozimego w zależności od zróżnicowanych poziomów agrotechniki
system uprawy, poziom nawożenia mineralnego, poziom ochrony chemicznej, zachwaszczenie, żyto ozime
W pracy przedstawiono wpływ płużnego i bezorkowego systemu uprawy roli oraz zróżnicowanych poziomów nawożenia i ochrony chemicznej na strukturę zachwaszczenia łanu żyta ozimego. Przed zbiorem żyta określono liczbę, skład gatunkowy i powietrznie suchą masę nadziemnej części chwastów w dwóch losowo wyznaczonych miejscach każdego poletka o powierzchni 0,5 m2. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Średnie porównano za pomocą najmniejszych istotnych różnic testem Tukeya. Płużny system uprawy roli w porównaniu z bezorkowym istotnie ograniczał liczbę chwastów jednoliściennych, chwastów ogółem oraz ich powietrznie suchą masę. Uprawa płużna ograniczała występowanie przede wszystkim Apera spica-venti. Istotnie mniejszą liczbę chwastów dwuliściennych oraz chwastów ogółem stwierdzono na obiektach intensywnego poziomu chemizacji. Intensywny wariant chemizacji, w którym zastosowano herbicyd Starane 250 WC (fluroksypyr) w porównaniu z poziomem podstawowym ograniczył wyraźnie liczbę Matricaria maritima oraz liczbę gatunków z 38 do 32.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top